Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

SUVAŽIAVIMO DARBAI VII. Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos suvažiavimo Vokietijoj 1967 m. paskaitos. Redagavo A. Liuima, S.J., Roma, 1972, XVI+428 psl.
SUVAŽIAVIMO DARBAI III. LKMA suvažiavimo Kaune 1939 m. paskaitos, perspausdintos fotomechaniniu būdu. Redagavo J. Eretas, Roma, 1972, X + 514 psl.
V. Liulevičius (red.): JURGIS KRAS-NICKAS. Išleido Studentų Ateitininkų S-ga. Čikaga, 1972. 192 psl., kaina 4 dol. Gaunama pas platintojus ir adresu: V. Liulevičius, 6540 So. Campbell Ave., Chicago, 111., 60629.

Antanas Musteikis: KIAUROS RIEŠKUČIOS. Romanas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Čikaga, 1972. Viršelis A. Korsakaitės - Sutkuvienės. 259 psl., kaina 4.50 dol.
Anicetas Bučys: PIRMIEJI SMŪGIAI. Keturių veiksmų drama (iš pirmojo bolševikmečio). Išleido Bradfordo lietuvių klubas Vytis. Londonas, 1972. 56 psl.

Nijolė Jankutė: ŠAMO EŽERO SEKLIAI. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoj 1972. Viršelis N. Palubinskie-nės. 137 psl., kairia 4 dol.

Jonas Juodvalkis: MANO DIENOS. Atsiminimai. Išleido A. Kairys. Čikaga, 1973, 112 psl.
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 1972 nr. 7, 8 ir 9; Į LAISVĘ, 1972 gruodis, 80 psl. (K. K. Girnius rašo apie jaunimo kongresą, J. Kojelis — B. Braz-džionį kaip poetą publicistikoj, Al. Baronas — apie 1971 m. Lietuvoj literatūros premijoms pasiūlytus veikalus); KRIVŪLĖ, 1972 nr. 3; LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE, 1972 nr. 10, 11 ir 12; LIETUVIŲ DIENOS, 1972 nr. 7 (skirtas B. Brazdžioniui ir dainų šventei), 8, 9 (pasikalbėjimas su A. Vaičiulaičiu ir B. Brazdžionio str. apie jį), 10; LUX CHRISTI, 1972 nr. 3, 40 psl. (Kunigų Vienybės seimo paskaitos ir protokolas); LKMOPS (kat. moterų) ŽINIOS, 1972 nr. 2; MOTERIS, 1972 nr. 5 ir 6; MŪSŲ SPARNAI, 1972.XII, nr. 33, 108 psl.; MŪSŲ ŽINIOS, 1972 nr. 17 (apie kun. J. Kubilių, SJ), 18, 19, 20 (apie Čikagos skautus), 21, 22, 1973 nr. 1; NAUJOJI VILTIS, 1972.XI, nr. 4, 120 psl. (J. Jurevičius ir dr. Br. Ne-mickas rašo apie korp! Neo-Lithuania 50 metų, V. Alantas — rašytojo misiją tremtyje, VI. Mingėla tęsia žurnalistų s-gos istoriją); ŠALTINIS, 1972 nr. 4, 5 ir 6; TECHNIKOS ŽODIS, 1972 nr. 4; VARSNOS, Lenkijos liet. mėnraštis, 1972 nr. 9-10 (duodama naujų J. Kėkšto eilėraščių.
LITUANUS, 1972, vol. XVII, No. 3 (šis numeris skirtas Simui Kudirkai); JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 1972, vol. III, No. 2 (S. W. Page str. apie Leniną ir kaimiečių "bolševizmą" Latvijoj 1903-05, A. C. Matulio str. apie A. Solženicyną ir baltus); BOOKS A-BROAD, A u tu m n 1972 (skirtas meksikiečių poetui O. Paz); TREJI VARTI, 1972, nr. 35 ir 36 (pirmajame išversta L. Dovydėno atsiminimų, antrajame — K. Barėno novelė).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai