Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Paškus — Vakarietiškas žmogus išlaisvinimų sūkuryje ......................................... 289
T. Venclova — Vienuoliktoji giesmė ...................................................................................... 297
M. G. Slavėnienė — Duerrenmatto grotesko teatras ........................................................... 298
Antanas Rubšys — Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus .......................................................... 304
Harold Haydon — Kazys Varnelis ir jo kūryba ...................................................................... 312
Putinas — Nuvainikuotoji Vaidilutė ........................................................................................ 316
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą ................... 321

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romas Viesulas — Vlado Vildžiūno skulptūros paroda ......................................................... 326
V. Čižiūnas — Lenkų Kultūroje žvalgantis ............................................................................. 328
Mirga Girniuvienė — Trečiasis Baltų literatūros suvažiavimas ............................................ 329
Algis Šimkus — Dainavos ansamblio muzikinis veikalas Kūlgrinda ... ................................. 330
Mūsų buityje ............................................................................................................................. 331

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Knyga, kurios dar nesam turėję (I. Mero Striptizas) ..................... 332

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — JAV lietuvių kronika ............................................................ 335
Šis numeris iliustruotas Kazio Varnelio kūrybos nuotraukomis. Viršelio 1 psl. — Keturi elementai (medis). Viršelių 4 psl. — Konstrukcinė vizija (Liquitex drobėje, 78 x 78). Psl. 297 — Serpentine (Akrilis drobėje, 36 cm x 366 cm), Psl. 304 — Pseudolabirintas, Nr. 5, 1976, liquitex ant drobės. Taip pat nuotraukomis Friedricho Duerrenmatto, arkivysk. R. Jalbzrykotoskio, vysk. K. Michalkevičiaus, Vlado Vildžiūno ir Icchoko Mero.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
SEPTEMBER, 1977
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai