Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Z. — Kiek dr. Budreckio ir kiek dr. Vardžio? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Z.   

"Lithuania 700 Years" III leidimą ruošiant

Dr. A. Geručio redaguota ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondo lėšomis Manyland leidyklos 1969 m. išleista knyga Lithuania 700 years rodė buvusi labai reikalinga, kors knyga yra stambi (474 psl.) dėl to nepigi (12 dol.), jos 1500 zzempliorių pirmasis leidimas tuo-buvo išsemtas. Po metų prisireikė antrojo leidimo (1000 egzemprių). Kaip spauda skelbia, jau suarta ir dėl trečiojo šios knygos leidimo.

Kadangi joks darbas niekada nėra absoliučiai tobulas, tai ir šioj knygoj buvo pastebėta kai kurių trūkumų bei netikslumų išsamesnėse jos recenzijose (šiame žurnale recenzavo Pr. Pauliukonis 1969 lapkričio numery). Kiek tomis visomis pastabomis buvo pasinaudota antrajam leidimui, čia šįkart nerūpi. Bet ruošimasis trečiajam leidimui verčia atkreipti dėmesį į vieną nemalonų dalyką, kurį reikėtų tame leidime išlyginti. Būtent dr. Algirdo Budrec-kio (kuris yra ir šios knygos vertėjas į anglų kalbą) straipsnis apie pokarinę partizanų laisvės kovą nemaža dalimi yra nurašytas iš prof. dr. V. S. Vardžio straipsnio jo re-daguotoj knygoj Lithuania under the Soviets: Portrait of a Nation 1940 -65, F. A. Praegerio leidyklos New Yorke išleistoj 1965 m. Pažodžiui ar beveik pažodžiui iš dr. V. Vardžio knygos nurašyti ištisi sakiniai, ne tik nenurodant, jog tai "skolintas" tekstas, bet autoriaus visiškai nė neužsimenant. Sunku, gal būt, tikėti, kad taip yra.

Tačiau turime tikėti palyginę Lithuania 700 Years 358, 359, 360, 361, 387, 389 ir 392 puslapius su Lithuania under the Soviets 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 107 ir 108 puslapiais.

Neįmanoma čia būtų, nes per daug vietos užimtų, perspausdinti viską, ką dr. Budreckis persirašė iš dr. V. Vardžio. Pateikiame tik kelis pavyzdžius, laikydamiesi tos eilės, kurioj tie "skoliniai" duodami dr. A. Budreckio straipsnyje:

Organized as conspiratorial groups, the partisans were 5«rdicated to the restoration of Lithuanian independence. True to the traditions of the previous nationalist underground zroups, the partisans maintained that, according to international La\v. their eountry had not lost its sovereignty. (Budreckis,

Shades of political opinion and, at first, ethnic back-ground were not important so long as a member's loyalty belūiiged exclusively to the partisan organization. A good ■omber of freedom fighters and mos t of their leaders had berne arms against the Soviets in the revolt of 1941, and Later had worked against the Germans in the anti-Nazi un-ierground. A handful were persons originally parachuted into the eountry as German intelligence agents; their joining the ranks of the Lithuanian resistance had given the par-nsans access to valuable German caches of ammunition, weapons and other needed supplies. Moreover, escaped Gerinau POWS and Soviet army deserters were also found in the ranks. (Budreckis, 359 - 360)
A number of partisan leaders subseribed to the principles :f Christian ethics and VVestern demoeracy, to charity, sočiai reform, humanism, justice, tolerance and freedom of conscience, speech and thought. Law based on the principles of Christian morality was declared to be the only norm of personai and group behavior. The use of force was held to be a necessary e vii. (Budreckis, 360)
To identify themselves with Lithuanian nationalism and ils military traditions, the partisans wore uniforms of the Lithuanian army, with insignias of rank and merit. This, ilong with the wearing of decorations for valour or service that were occasionally bestowed on individual fighters or pporters, emphasized the military nature of the move-ment and helped maintain discipline. (Budreckis, 361)

There are two cardinal reasons for the failure of the anti-Soviet resistance. First, the leaders miscalculated partisan
Organized as conspiratorial military groups, the partisans were dedicated to the restoration of Lithuanian independence.46 True to the tradition of previous underground nationalist movements,47 the partisans maintained that according to international law, their country's independence had not been lost. (Vardys, 97)
Shades of political opinion and, at first, ethnic back-ground were not important so long as a member's loyalty belonged exclusively to the partisan organization. A good number of freedom fighters and most of their chief leaders had borne arms against the Soviets in the insurrection of 1941 and later had worked against the Germans in the nationalist anti-German underground. A handful of them were persons originally parachuted as German intelligence agents; their joining the ranks had given partisan groups access to valuable German stores of munitions, weapons, and other needed materials.38 Moreover, escaped German POW's and Russian Red Army deserters also were found among the ranks. (Vardys, 94)
. . . They subseribed to the principles of Christian ethics and VVestern demoeracy; to charity, humanism, justice, tolerance, and freedom of conscience, speech, and thought. Law based on the principles of Christian morality was declared to be the only norm of personai and group behavior, and the use of force was held as a necessary evil. (Vardys, 97)
To identify themselves outwardly with Lithuanian nationalism and its military tradition, the partisans, though conspiratorial activists, wore uniforms of the old Lithuanian army with all the insignia of rank and mert.45 This and decorations for courage, valor, or service that were occasionally conferred on individual fighters or supporters also emphasized the military nature of the organization and helped to maintain discipline. (Vardys, 96)resources and the chances of political victory. They misinter-preted international developments and the intentions of the VVestern powers, and thus wrongly counted on the support of the United States and Great Britain. . . Also, without support from abroad, a long guerilla war against the totai war strategy of the Soviets became militarily impossible, especially under conditions of complete sovietization. (Budreckis, 392) culated partisan resources and the chances of political victory. They misinterpreted international developments and the intentions of the VVestern powers and thus wrongly counted on support from the United States and Great Britain. Second, without support from abroad, a long guerilla war against the total-war strategy of the Soviets became militarily impossible, especially under conditions of complete sovietization. (Vardys, 107 - 108)

Reikia dar pridurti, kad dr. V. Vardžio straipsniu pasinaudota pačiose svarbiausiose vietose, kur reikėjo nebe paprastai pasakoti, bet apibendrinti pokarinės partizanų kovos aspektus. Tuo būdu dr. V. Vardžio straipsnis sudarė patį dr. A. Budrec-kio straipsnio pagrindą.

Nėra malonu tai kelti. Iš čia gimusios jaunosios kartos dr. A. Budreckis yra itin iškiliai pasireiškęs lietuviškajame gyvenime tiek visuomenine veikla, tiek plunksna (be straipsnių, išleidęs ir knygą The Lithuanian National Revolt 1941). Gal būt, tik didelis reikalas skubėti jį sugundė tokiu būdu pasinaudoti dr. V. Vardžio straipsniu. Sakytume, mūsų jaunojo mokslininko žurnalistinis polinkis sparčiai darbą atlikti leido užmiršti visur, o ypač moksliniame darbe, autoriaus teisių gerbimą.
Nors ir negalime tokio reikalo nutylėti, tačiau per daug jo ir nedramatizuojame. Kai pernai vienas korespondentinių mūsų spaudos bendradarbių "Drauge" išspausdino straipsnelį apie Užgavėnes, panašiai panaudodamas dr. J. Balio straipsnį Lietuvių Enciklopedijoje, šis pastarasis "Dirvoj" (1972.IV. 19) rūsčiai reagavo tokios antraštės replika: "Žurnalistinis banditizmas. 'Draugas' spausdina plagiatus". Nusiskundęs, jog tokių atvejų yra ne pirmas, ir nurodęs amerikiečių "co-pyrights" įstatymą, dr. J. Balys taip baigė savo pasipiktinimą: "Aš įspėju visus mėgstančius plagijuoti ir tuos, kurie jų plagiatus spausdina, kad jei jie nusirašys iš mano knygų, kurioms aš pats turiu 'copyright', tai tokius be jokių ceremonijų trauksiu atsakomybėn", nes "negalima atlaidžiai žiūrėti".

Lithuania under the Soviets knygos copyright turįs jos redaktorius ir panaudotosios dalies autorius dr. V. Vardys taip rūsčiai nereagavo, nors tai ir pastebėjo. Bet tikrai ir jam būtų malonu, kad leidėjo, redaktoriaus ir autoriaus būtų pasinaudota Lithuania 700 Years trečiojo leidimo proga kalbamąjį reikalą išlyginti (arba nurašytuosius tekstus pateikti citatų pavidalu, arba jų atsisakyti). To reikalauja ir visur privalomas teisingumas, ir mokslinis sąžiningumas, ir pagarba šio reikšmingo kolektyvinio veikalo kitiems autoriams: dr. J. Puzinui, dr. J. Jakštui, dr. A. Geručiui ir LDT šefui ministrui St. Lozoraičiui. Tai pagaliau ir paties dr. A. Budreckio interesas: radus taip nurašytų tekstų iš dr. V. Vardžio straipsnio, gali kam kilti klausimas, ar nėra ir daugiau panašiai "skolintų" šaltinių.Reikalą daro jautresnį ir tai, kad jis daugiausia skiriamas svetimtaučiams. Įsivaizduokime, kad kuris jų, intensyviau susidomėjęs Lietuvos klausimu, pats pastebi dr. A. Budreckio ir dr. V. Vardžio straipsnių tokią "giminystę". Žinoma, kadangi dr. V. Vardžio straipsnis paskelbtas ketveriais metais anksčiau už dr. A. Budreckio, būtų aišku, kuris iš kurio "skolinosi". Bet pats tokio "skolinimosi" faktas mestų šešėlį į mūsų informacinius leidinius. Z.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai