Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Pabaltiečių demonstracijose rugsėjo 24 Washingtone dalyvavo apie 4000 asmenų, atkreipdami spaudos ir visuomenės dėmesį į pavergtą Lietuvą, Latviją ir Estiją. Demonstracijos vyko prie Lin-colno paminklo. Pradžioje maldas sukalbėjo vysk. V. Brizgys ir estų bei latvių dvasiškiai. Kalbas pasakė JAV oficialus atstovas Mark L. Schneider, senatoriai Pe-ter V. Diminici, Robert Dole, Jack Shmitt, Howard Metzenbaum, kongreso atstovas James Blanchard ir rusai disidentai — Andrėj Amalrik ir Pavell Lit-vinov. Po demonstracijų lietuvių, latvių ir estų studentams pro policijos apsaugą pavyko prasiskverbti netoli prie Sovietų Sąjungos ambasados. Ten sugiedota Pabaltijo valstybių himnai ir sudeginta sovietų vėliava. Washingtono spauda, radijas ir televizija palankiai skelbė demonstracijas ir rodė jų vaizdus. Radijo transliacijos pasiekė ir okupuotą Lietuvą. Demonstracijas ruošė Pabaltijo tautų jaunimas ir daugiausia jose dalyvavo. Vadovavo Viktoras Nakas iš Detroito. Jis taip pat vadovavo ir demonstracijų išvakarėse sušauktai amerikiečių spaudos konferencijai. Oficialiąją iškilmių dalį tvarkė latvis Uldis Grave.

Vysk. Charles (Kazimieras) Salatka iš Marąuette diocezijos (Michigano valstybėje) perkeliamas į Oklahomos arkivyskupiją ir paaukštinamas arkivyskupu. Naujasis lietuvis arkivyskupas yra gimęs 1918 Grand Rapids, Mich. Kunigų įšventintas 1945, vyskupu — 1961. Jis mielai dalyvauja lietuvių suvažiavimuose bei bažnytinėse iškilmėse.

Mokytojų ir jaunimo studijų savaitė rugp. 14-21 įvyko Dainavoje, dalyvaujant gausiam lituanistinių mokyklų mokytojų ir jaunimo būriui. Programoje buvo šios paskaitos: kun. A. Saulaitis — Lituanistinis švietimas Pietų Amerikoje, Sofija Jonynienė — Klasės laikysenos motyvai, Vacys Kavaliūnas — Ateities lit. mokyklų mokytojų paruošimas, Henrikas Nagys — Motyvai už apsisprendimą būti lietuviu, V. Veselka — Lietuvių tautodailė, R. Mačiulis — Modernioji JAV pedagogika, M. Nekalto Prasidėjimo seserys — Religijos mokymas lit. mokyklose. Be to, jaunimą mokė J. Masilionis — rašybos, Vida Augulytė — literatūros, V. Veselka — tautodailės (medžio drožiniai), J. Jasiūnas — juostų audimo, J. Matulaitienė ir O. Ivaškienė — tautinių šokių ir R. Kasputis — muzikos. Studijų savaitės dvasios vadas buvo kun. A. Saulaitis, SJ. Ši yra 11-ji studijų savaitė. Jas ruošia JAV ir Kanados LB švietimo tarybos. Ruošiant studijų savaites, Amerikai tenka didžioji darbo našta. Amerikos LB švietimo tarybos pirm. Bronius Juodelis atidarymo posėdyje džiaugėsi šio užmojo sėkmingumu. Dalyvavo apie 150 asmenų. Tarp jų Švietimo tarybos inspektorius Antanas Masionis ir buvę JAV LB švietimo tarybų pirmininkai — Stasys Rudys ir Jonas Kavaliūnas.

Lituanistikos seminaras, kurį jau ketvirtą kartą suruošė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ryšių centras, talkinant PLB valdybai, vyko netoli Rochesterio, N.Y., Conesus vietovėje rugp. 15-26. Dalyvavo 29 studentai, vadovavo Rūta Nai-nytė - Sušinskienė ir Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė; dėstė Stasys Barzdukas, kun. J. Vaišnys, S.J., dr. Antanas Klimas, dr. Ilona Gražytė - Maziliauskienė, Stasys Santvaras, dr. Marija Gimbutienė ir dr. Zen. Rekašius. Be pamokų, buvo poezijos skaitymai ir Jurgio Jankaus kūrybos vakaras.

Balfas spalio mėnesį paskelbė "Bal-fo mėnesiu", kurio metu rinkta aukos ir visuomenė skatinta padėti vargstantiems tautiečiams. Spalio 31 veiklos reikalais pasitarti į New Yorką buvo suvažiavę Balfo direktoriai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai