Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
pastebėtos klaidos PDF Spausdinti El. paštas
Pataisymai ir papildymai Juozo Vaišnoros, M.I.C., straipsnyje Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą, š. m. Aidai, Nr. 3, 4, 5, 6, 7.

Aidai 1977, nr. 3, p. 97, II sk. 2 eil. virš. 1829 - 1929.
p. 100, 1 sk. taisytinos lenkiškos pavardės:
Niezialkowski — Niedzialkowski Umiatowski — Umiastowski Kosienski — Jasienski Janowski — Jankowski. p. 101, II sk. 20 eil. ap. bandravo — bendravo.
p. 103, II sk. 3 eil. ap. ramdamasi — remdamasi.

Aidai nr. 5, 219 p. II sk. 16 eil. virš. predencialus — kredencialus. 222 p. II sk. 6 eil. virš. Mns. — Mons.

Aidai nr. 5, 221 p. I sk. po pastraipos : Jei taip iš tikrųjų yra buvę . . . arkivyskupo nebūtų drįsęs pamėgdžioti
— įterpti: Kad Ratti tikrai 1919 m. buvo Vilniuje, matyti iš vysk. J. Matulaičio laiško, rašyto 1919 vysk. Pr. Karevičiui, kuriame sakoma:
Msgr. Ratti čia būdamas štai ką sakė ir prašė, kad prie progos aš Jums tai praneščiau: "Jei Kauno J. E. vyskupas matytų, kad mano (Ratti) atvykimas Kaunan yra reikalingas ir naudingas, tegul man praneša, o aš pasistengsiu Kaunan nuvykti". Negaliu nieko spręsti apie Kauną. Bet kaip čia, Vilniuje, tai kiekvienas J. E. Msgr. Ratti buvimas sukėlė daug kalbų, politikavimo ir likosi tik lyg koks neramumas. Didelės naudos neišėjo. Tokiomis sąlygomis ir tokioje padėtyje kaip čia, sunku, kad kitaip būtų. (Li-tuanae Epistolae, Arch. Marionorum Ro-mae).

Aidai, nr. 6, 272 p. 1 sk. 16 eil. apač. atvivežė — atsivežė. II sk. 9 eil. apač. laido — leido. 273 p. II sk. 16 eil. virš. turi būti: ark. Ratti 1919 - 1920 tris kartus buvo vysk. J. Matulaičio svečias Vilniuje.

Kiti patikslinimai
Š. m. Aidų Nr. 7 Mūsų buityje skyriuje vietoj Stasys Pilka turi būti Petras Pilka.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai