Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Ona Penkauskaitė — Marija Pečkauskaitė ...................................................................... 385
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai ........................................................................................... 394
Bronius Povilaitis — Rasė, inteligencija ir genetika ......................................................... 426
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Varšuvos nuncijaus archyvas ir
Lietuvos - Lenkijos respublikos galo nuncijai (1754-1796) ............................................... 403

Putinas — Nuvainikuotoji vaidilutė .................................................................................... 409
Antanas Paškus — Vakarietiškas žmogus išlaisvinimų sūkuryje ..................................... 413

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Lidija Šimkutė - Pocienė — Lietuvių emigracinės bendruomenės likimas ir mes ........... 419
K. Daugėla — Lietuvių fotografų išeivijoje paroda '72, '73, '74, '75 ................................ 421
Danutė Eidukienė — Juozas Masilionis — ištvermingas pedagogas lituanistas ............ 423
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės (Giedrės Kaukaitės
ir Nijolės Ambrazaitytės koncertai) .................................................................................... 424

Mūsų buityje ........................................................................................................................ 426

KNYGOS
Valdemaras V. Cukuras — Dievas šiandien (Gutausko ir Grauslio knygos) .................. 429
Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių fotografų išeivijoje parodų nuotraukomis (be pavadinimų). Viršelių 1 psl. — Kazio Daugėlos nuotrauka. Viršelių 4 psl. — Kastyčio Izokaičio nuotrauka. Psl. 395 — Kazio Mezinsko nuotrauka. Be to, Marijos Pečkauskaitės, Vatikano archyvo ir Juozo
Masilionio nuotraukos.


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 v Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), M. JNasvytis (Norfolk Mate College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
November, 1977
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207. ♦ SubScription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai