Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1977 m.
1977 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
1976 metai
Kazys Bradūnas — Paskutinė gaida (Eil.)
Paulius Jatulis — Slaptas vysk. M. Valančiaus laiškas
Stasys Barzdukas — Nueitą kelią apžvelgiant
Jolanta Malerytė — Eilėraščiai
P. Vytenis — Juozas Lukša
J. Pušis — Ateizmo savaitė Lietuvos mokykloje
Alfonsas Nakas — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos dešimtas suvažiavimas
K. Žoromskis — Kajetonas Šklėrius
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: 1. Romos Mastienės
rečitalis, 2. Ateities 65 metų sukaktuvinė programa, 3. Praurimės
Ragienės rečitalis


* 2 vasaris
Antanas Maceina — Asmuo ir istorija
Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai
Paulius Rabikauskas — Apie pirmąjį bandymą praplėsti Vilniaus universitetą
Stasys Barzdukas — Nueitą kelią apžvelgiant
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1976 metais
P. Pakalnis — Rusija — rūsti ir atsilikusi imperija
Vl. Jakubėnas — Koncertas "iš anapus" Chicagoje
St. Goštautas — Skulptorius, pajudinęs skulptūrą
J. V. — Vatikano santykiai su komunistine Rytų Vokietija

* 3 kovas
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą
Balys Auginas — Eilėraščiai
Mirga Girniuvienė — A. D. Sacharovo įspėjimas laisvajam pasauliui
Jonas Pabedinskas — Individo apsisprendimo laisvė krašto ūkyje
Gunars Salins — Eilėraštis
Stasys Barzdukas — Nueitą kelią apžvelgiant
V. Čižiūnas — Dialogą su lenkais tęsiant .


* 4 balandis
O. V. Milašius — Lemuelio išpažintis
Algis Šimkus — Stasys Šimkus ir Klaipėdos muzikos mokykla
Antanas Gustaitis — Izidoriaus Kirkilo drama
Antanas Rubšys — Alfonso Nykos Niliūno Giesmių giesmės vertimas
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą
Stasys Barzdukas — Nueitą kelią apžvelgiant

A. S. — Žodžių baimė (Kultūrinis klimatas Čekoslovakijoje)
Saulė Jautokaitė — Vladislovo Žiliaus dailės paroda Chicagoje
R. Šliažas — Vokiečių filmo kilimas


* 5 gegužė
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė — Daktaras Jonas Basanavičius Lietuvos sostinėje
Stasys Santvaras — Rubajatai
J. G. — Martin Heidegger
Dr. Vincas Vyčinas — Heideggerio kultūrinė reikšmė
Petronėlė Orintaitė — Oi, Glora, Glora!
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą
Eglė Juodvalkytė — A. Škėmos "Ataraxija" į amerikiečių sceną
Henrikas Nagys — Antanas Gustaitis — nuolat jaunas
Mikas Šileikis — Grafikos ir tapybos keliu (Iš dail. Magdalenos Stankūnienės parodos)
Vytautas P. Zubas — Quebecas — nauja valstybė Š. Amerikos žemėlapyje?


* 6 birželis
Antanas L. Rubšys — Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus
Živilė Bilaišytė — Eilėraščiai
Dr. Vincas Vičynas — Heideggerio kultūrinė reikšmė
Ladas Tulaba — Šv. Rašto — evangelijų vertimai į lietuvių kalbą
Algis Šimkus — Charles Gounod Romeo ir Julija Chicagoje
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą
Jurgis Gimbutas — Architektas Jonas Kovalskis-Kova
J. G. — St. Santvaro deimantinė sukaktis
V. Vizgirda — Dailės premijos
Algirdas Landsbergis — Tomą Venclovą pasitinkant
J. SI. — Neužmiršta lietuvio


* 7 rugsėjis
Antanas Paškus — Vakarietiškas žmogus išlaisvinimų sūkuryje
T. Venclova — Vienuoliktoji giesmė
M. G. Slavėnienė — Duerrenmatto grotesko teatras
Antanas Rubšys — Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus
Harold Haydon — Kazys Varnelis ir jo kūryba
Putinas — Nuvainikuotoji Vaidilutė
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą
Romas Viesulas — Vlado Vildžiūno skulptūros paroda
V. Čižiūnas — Lenkų Kultūroje žvalgantis
Mirga Girniuvienė — Trečiasis Baltų literatūros suvažiavimas
Algis Šimkus — Dainavos ansamblio muzikinis veikalas Kūlgrinda


* 8 spalis
Leonardas Dargis — Okupuotąją Lietuvą daugiausia maitina sklypininkai
Aleksandras Radžius — Saulės vyno lašas (Eilėraščiai)
Jurgis Zaikauskas — Gardino vaizdas ir Lietuvos aprašymas XVI amžiaus atlase
Antanas Paškus — Vakarietiškas žmogus išlaisvinimų sūkuryje
Putinas — Nuvainikuotoji vaidilutė
Antanas J. Vasaitis — Stasys Tijūnaitis
Izidorius Vasyliūnas — Jeronimas Kačinskas — Kompozitorius
J. Kojelis — Jei veikla būtų koordinuota


* 9 lapkritis
Ona Penkauskaitė — Marija Pečkauskaitė
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
Bronius Povilaitis — Rasė, inteligencija ir genetika
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Varšuvos nuncijaus archyvas ir
Lietuvos - Lenkijos respublikos galo nuncijai (1754-1796)

Putinas — Nuvainikuotoji vaidilutė
Antanas Paškus — Vakarietiškas žmogus išlaisvinimų sūkuryje
Lidija Šimkutė - Pocienė — Lietuvių emigracinės bendruomenės likimas ir mes
K. Daugėla — Lietuvių fotografų išeivijoje paroda '72, '73, '74, '75
Danutė Eidukienė — Juozas Masilionis — ištvermingas pedagogas lituanistas
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės (Giedrės Kaukaitės
ir Nijolės Ambrazaitytės koncertai)


* 10 gruodis

Dr. Jonas Grinius — Don Žuano ir meilės problema O. V. Milašiaus kūryboje
O. V. Milašiaus laiškas kun. dr. V. Baltuškai
A. V. — Milašius ir Lietuva
P. Klimo žodis prie O. V. Milašiaus kapo
J. Urbšio laiškas O. V. Milašiui
L. A. — O. V. Milašius atsimenamas Prancūzijoje
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Varšuvos nuncijaus archyvas ir
Lietuvos - Lenkijos respublikos galo nuncijai (1754-1796) .

Vincente Aleixandre — Eilėraščiai
Birutė Ciplijauskaitė — Juozas Brazaitis kaip literatūros kritikas
Aloyzas Baronas — Šeimyniškumas
V. Rociūnas — Ateitininkų IX kongresas Clevelande
P. Gaučys — Poetas Vincente Aleixandre — Nobelio premijos laureatas
Marija Smilgaitė — Lapinsko ir Landsbergio "Šventasis narvas"
J. Slavėnas — Studija apie lietuviškas knygas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai