Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
R. Kriaučiūnas — Tipiškas mūsų jaunuolis statistikos veidrodyje (II PLJK anketos duomenų apibendrinimas) ...............................................................................................................1
K. Trimakas — Išeivių lietuvybė religinėj praktikoj ir bažnytinėj santvarkoj (Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę anketos duomenys)............................................................................. 3
Pokalbis su prof. A. Saliu (parengė K. Ostrauskas)................................................... 14
J. Juškaitis — Eilėraščiai............................................................................................. 21
P. Orintaitė — Agate (ištrauka iš leidžiamo veikalo).................................................. 22
1973 metai 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. G. — Ateitininkų Federacijos naujas vadas.............................................................. 35
L. Andriekus — Viktoras Vizgirda................................................................................ 36
P. Gaučys — Lituanistikos Instituto suvažiavimas....................................................... 37
R. Kasparas — Jaunimo peticija................................................................................... 38
A. Liulevičienė — Nobelio laureatas Patrick White..................................................... 39
KNYGOS
R. Šilbajoris — J. Juškaičio poezijos rami šviesa......................................................... 43
T. Alga — Tarp dabarties bedvasiškumo ir praeities idealų (J. Gliaudos romanai)... 44

Viršelio 1 psl. — dail. Adomo Varno atvaizdas pagerbti jo 95-tajam gimtadieniui (1974.1.1); 4 psl. — V. Vizgirda: Kai akmeninės galvos mąsto (iš iliustracijų A. Gustaičio knygai "Saulės šermenys")
Šis numeris iliustruotas A. Varno ir V. Vizgirdos darbų nuotraukomis. Grupinės nuotraukos A. Salio tėvų šeimos, iš Lituanistikos Instituto suvažiavimo. J. Juškaičio, P. Kisieliaus, V. Vizgirdos ir P. White atvaizdai. Detroito liet. naujos bažnyčios nuotrauka. Jaunimo peticijos diagramos


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).

JANUARY, 1974
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai