Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MOKSLAS PDF Spausdinti El. paštas

Anglai kviečiasi žymius mokslo žmones

Britai savo mokslininkų draugijos Royal Society nariu pasikvietė vienietį savo kilme mokslininką prof. Fr. Panethistą, dėsčiusį chemiją Dunhamo un-te. Tos pačios draugijos nariu pakviestas raketinio lėktuvo išradėjas seras Frankas Wittle.

Unesco planai

Unesco šiais metais nori įvykdyti apie 40 projektų, tarp jų — įsteigti įvairiuose žemės kampuose reikalingus mokslinius institutus, peržiūrėti leidybos nuostatus etc. Brazilijoj, Amazonės žiotyse, numatoma pirmoj eilėj įsteigti mokslo reikalams tarnaujantį tarptautinį institutą.

 

Franklino medaliai Europos mokslininkams

Anglų mokslo draugijos Royal Society pirmininkui už jo veikalus organinės chemijos srity įteiktas Franklino medalis. Toks pat žymenis įteiktas italui mokslininkui Dr. Enrico Fermi, pasižymėjusiam atomo branduolio tyrinėjimais.

Penicilino išradėjas Vienoje

Penicilinio išradėjas A. Flemmingas nuvyko į Vieną ir ten skaito paskaitas apie penicilino pritaikymą ir veikimą.

Žymusis vokiečių mokslininkas prof. Fr. Volhardas

gegužės 2 d. sulaukė 75 m. amžiaus. Jis yra Frankfurto un-to klinikų direktorius ir visos eilės užsieninių mokslo draugijų narys, tarp jų ir Sorbonos un-to, pasižymėjęs tyrinėjimais inkstų susirgimų srity.

Maxas Planckas,

žymusis vokiečiu, mokslininkas, pasveikęs po plaučių uždegimo, grįžo iš Bonnos atgal į Gottingeną. Šiemet jis pradėjo savo 90 amžiaus metus.

Įves pasaulinį kalendorių?

Nuo 1950 metų projektuojama įvesti pasaulinį kalendorių, kur kiekvieni metai, taip pat metų ketvirtis prasidėtų sekmadieniu, o kiekvienas mėnuo turėtų po 28 darbo dienas. Paprastųjų metų dienos būtų padalytos į ketvirtis po 91 dieną arba 13 savaičių. Kiekviena ketvirtis dalijama į tris mėnesius, kurių pirmasis turi 31 d., o abu likusieji — po 30 d. Paskutinioji (365-ji) paprastųjų metų diena būtų prijungta prie paskutinės gruodžio dienos ir pavadinta „Silvestro diena“, o keliamųjų mietų — prie birželio mėnesio. Abi šios dienos būtų visuotinės šventės, neįtrauktos į mėnesių ir savaičių sistemą ir žymimos jų pavadinimais. Tokio naujo kalendoriaus įvedimo klausimą svarsto ūkio ir Soc. Reikalų Taryba.

Demobilizuotas atomas

Atomą norima pajungti ir privačiam bizniui, atsieit — taikiems reikalams. Prieš kiek laiko paskelbė karo ministerija, kad ji finansuos 20 mil. dolerių suma prie Schenectady, N. Y., mokslinį institutą, kuris, ginkluotas uranijaus reaktoriais, galingais atomo skaldytojais ir moderniausiomis laboratorijomis, dirbs drauge su ten pat statoma elektros jėgaine. Įmonės tikslas — atomo energiją panaudoti taikos reikalams. („Time“, New Yor-kas.)

Prof. Hahnas apie savo išradimus

„Aš neturėjau jokio intereso kurį nors iš mano išradimų panaudoti kariniams reikalams. Aš esu mokslo ir taikos žmogus, ir man dažnai darosi baisu, kad mano darbą gali panaudoti griovimo reikalams ...“ („Der Tages spiegel“, Berlynas),

... ir apie „Cosmic rays“

Apie rusų paskelbtą naują kovos ginklą, vadinamą „Cosmic rays“, kurio veikimas esąs dar žalingesnis negu atominės bombos, prof. Hahnas, to dalyko vienas iš žymiausių specialistų, reiškia nuomonę, kad tai yra tiktai propagandos išradimas. Geriausiu atveju jų veikimas galįs būti tiktai labai ribotas, tuo tarpu atominė energija perduodama toliau ir plečiasi žiediniu būdu. („Die Welt“, Berlynas).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai