Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS PDF Spausdinti El. paštas

Pagerės gyvenimas Amerikoje

Amerikiečių spauda rašo, kad iš Amerikos Darbo statistikos biuro paskelbtų duomenų matyti, jog jokios ekonominės depresijos Amerikoje negali būti, jeigu gamyba ir darbo reikalai bus planingai tvarkomi. Priešingai, pranašaujama net naujas gerovės laikotarpis. 1950 m. apie 15 proc. dirbančių žmonių turėtų per metus užsidirbti per 5.000 dolerių. Ekonominė depresija gali paliesti nebent D. Britaniją, kur imamasi visų reikalingų žygių jai išvengti.

Latvijos ministeris priėmė katalikybę

Latvių ministeris Amerikoje Dr. A. Bilmanis, kuris latvių viešajame gyvenime vaidina svarbų vaidmenį, neseniai perėjo į katalikybę. Bažnyčion jį priėmė Apašt. Delegatas arkiv. Amleto J. C i c o g n a n i. Jo krikšto tėvais buvo Lietuvos ministeris p. Ž a d e i k i s su žmona.

 

Ginčas dėl demokratijos koncepcijos

AP pranešė iš Londono apie įdomų dialogą, įvykusį tarp Bevino ir Molotovo Maskvos konferencijoje dėl demokratijos koncepcijos. ,,Aš manau, kad mudu abu turėtume pasiimti sau trumpų atostogų ir išvažiuoti į Kaukazą. Ten mes galėtume nekliudomai aptarti, ką mes suprantame demokratijos terminu“ — pareiškė Bevinas Molotovui. (,,Hessische Nachrichten.“)

Aplink pasaulį per 79 valandas

Seniau džiaugdavosi per pasaulį apkeliavę su Filiju Fogu per 80 dienų, o dabar Chikagos parkerių fabrikantas milijonierius Miltonas Reynoldas apskrido per 78 val. 00 min. ir 30 sekundžių, sumušdamas lakūno Havardo Hupse rekordą (per 91 vai. 12 imin.), nors ir turėdamas nuskristi daugiau 8.000 km. kelio, nes sovietai neleido skristi per jų teritoriją.

Intensyvėja prancūzų kultūrinė veikla

Prancūzų kultūrinis gyvenimas vėl darosi intensyvesnis, kaip kad prieš karą. Nepaisydami susiskaldymo, Svetur prancūzai stengiasi vieningai reprezentuoti savo kultūrą. Tos jų pastangos aiškiai jaučiamos ir Prancūzų zonoje, kur nuolat svečiuojasi įvairios jų mokslininkų, kultūrininkų, jaunimo grupės, vyksta suvažiavimai etc. Ten jų jaunimo grupės užmezgė kontaktą su vietinėmis jaunimo organizacijomis, sušaukė Tiubingene zonos un-tų studentų suvažiavimą, rodo „dabarties keramikos“, moderniosios tapybos ir kitas parodas.

Gegužės pradžioje išleido savo pirmąją spalvotą filmą „Ramentsches vestuvės“, kuri veikiai bus rodoma ir užsieny. Bordeaux un-tas gegužės 12 d. iškilmingai atšventė savo 500 metų jubiliejų. Jame mokslus baigė ir keletas lietuvių. Italų opera Milane pastatė Paul Claudeilio operą „Jeane d'Arc.“

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai