Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AKADEMINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Didelis įnašas tarptautiniam studentų bendradarbiavimui

Š. m. gegužės 16 d. Miuncheno Rotušėje susirinko užsieniečių kat. studentų organizacijų atstovai iškilmingan posėdin, kuris vainikavo kelių mėnesių sunkų darbą, sukūrusį užs. kat. federaciją UNITAS. Nueitas kelias buvo sunkus ir reikalaująs daug pastangų ir darbo. Impulsą davė Pax Romaną viceprezidentas amerikietis prof. Kirschner, ir šveicarietis Dr. Rudi Salai Bendradarbiavimo idėja tačiau buvo jau sena. Lietuvių ir latvių studentai katalikai buvo ryšius užmezgę ir anksčiau.

Aktyviai dalyvaujant kun. Pikturnai ir kun. Bagdanavičiui, coli. V. Poimanskis ir latvis Vl. P o č s praskynė pačius sunkiuosius kelius. Greitai prisidėjo lenkų, ukrainiečių ir vengrų studentai katalikai. Viktoras Poimanskis paruošė statuto projektą, kuris su pataisomis buvo priimtas.

Federacijos tikslas — tarptautinio bendradarbiavimo išvystymas, katalikiškos dvasios kultivavimas, gilinant studentuose katalikiškumo — visuotinumo supratimą ir stengiantis krikščioniškuosius idealus įgyvendinti tiek privačiame tiek viešajame gyvenime.


Federacijos nariais gali būti tik katalikiškosios studentų organizacijos ir tik po vieną iš kiekvienos tautybės. Kiekviena federacijoje dalyvaujančioji organizacija siunčia po du nariu į pilnatį arba seimą, po vieną atstovą į kontrolės komisiją ir po vieną kapelioną į taip vadinamą senjoratą. Federacija veikia kol kas tik amerikiečių zonoj ir yra amerikiečių karinės valdžios leista. Š. m. balandžio mėn. Pax Romaną narių visuotinas suvažiavimas pripažino „Unitą s“ koresponduojančiu nariu ir pažadėjo visokeriopą paramą.

Iniciatorių vardu iškilmingąjį posėdį atidarė lenkų stud. atstovas B aks ik. Jis pristatė „Unitas“ vadovybę: pirm. — Dr. Senyei Akos (Vengrija), gen. sekr. — S u-choverskij Ihor (Ukraina), sekr. — P e s i u r (Ukraina), administracijos referentas — Počs Vladislavs (Latvija), kultūrai referentas — Petrulis Algirdas (Lietuva), ref. socialiniams reikalams — H a l o y (Vengrija), ref. katališkajai pasaulėžiūrai — Žiūraitis Jonas (Lietuva), moterų sekr. ref. — Zagorzycka (Lenkija).

Dr. Senyei Akos perima pirmininkavimą ir perskaito atsiųstus sveikinimus raštu iš III Popiežiaus Misijos Delegato ark. C h. M u e n c h, Apašt. Sosto del. k a n. Kapočiaus ir kitų. Žodžiu sveikino latvių kapelionas Gaidelds, bet ypač šiltais žodžiais vokiečių kat. studentų vardu kalbėjo jų dvasios vadas Pater Mueller. Jis kreipėsi į susirinkimą, prašydamas nepalikti ir vokiečių kat. studentijos šalia, o artimiau bendradarbiauti.

Prof. Kirschner pabrėžė savo gilioje kalboje krikščioniškos vienybės svarbą. Ji turi žmogų išvesti iš šių laikų dvasios krizės. Dr. Rudi Salat priminė daug faktų, kad katalikai yra užsidarę savyje ir būna dažnai katalikiški tik bažnyčioje, išėję iš jos užsidaro savo tautos ar klasės sienose. Jis iškėlė Europos rytinių tautų, kaip Europos likimo lėmėjų, reikšmę ir kvietė iš anksto ruoštis tam, kad tauta tautą suprastų, kad Viešpaties karalystė ateitų žemėn. Dr. Senyei Akos, uždarydamas posėdį, pabrėžė, kad federacija prašo palaimos iš Globėjos šio krašto, kuriame federacija susikūrė — iš Patronae Bavariae.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai