Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Musteikis — Užpustyta akademinė laisvė ................................ 241
Pranas Visvydas — Eilėraščiai ................................................................. 247
Kartų skirtumai mūsų išeivijoje — anketinis simpoziumas ..................... 248
Aldona Gilvydytė — Eilėraščiai ................................................................ 255
Vincas Vyčinas — Martyno Heideggerio filosofija ................................. 256
Liudas Dovydėnas — Žmogus ir žiurkes (apsakymas) ........................... 263

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Pakalnis — Jungtines Tautos ir Lietuvos laisvės byla ....................... 268
P.S. — Prof. J. Gerulis ir jo likimas ......................................................... 270
Antanas Kučas — Pranas Pauliukonis .................................................... 271
Petras Aleksa — Kazys Varnelis ir minimalus menas ........................... 272
Izidorius Vasyliūnas — Pianistė Julija Rajauskaite ............................... 273
Petras Lelis — Kanados Lietuvių Fondas ............................................. 274
Mūsų buityje ............................................................................................. 275

KNYGOS
Stanys Goštautas — Birutės Ciplijauskaitės ispaniškieji veikalai ....... 280
Viktorija Skrupskelytė — Antrame plane (VI. Šlaito poezija) .............. 282
Aug. Raginis — J. Žmuidzino beletristika .............................................. 283
Vt. Vt. — Laisvės kovų knyga (VI. Ramojaus) ..................................... 284
Juozas Kojelis — "Eglutė" ..................................................................... 285
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis .............. 286
Viršelio 1 psl. — K. Varnelis: Fenomenas (96"x96", akrilis, 1969), 4 psl. — Klaidinga iliuzija (40"x68", akrilis, 1968)
Šis numeris iliustruotas K. Varnelio tapybos darbų nuotraukomis, darytomis Jono Dovydėno. Be to, M. Heidcggerio, L. Dovydėno, Pr. Pauliukonio, K. Varnelio, J. Rajauskaitės, St. Baro ir B. Ciplijauskaites atvaizdai; Kanados Lietuvių Fondo vadovybė, K. Donelaičio rekonstruotas portretas.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., C30 Buslivvick Avenue, Drooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostono, Lita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. o Nė vienas straipsnis nelaikomas nc-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiš :ia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukir.ma. e Ncu2sakyti straipsniai nedėjus gražinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of V/isconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (College Ahuntsic, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Ro2hester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Eealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelyte (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)
MAY, 1970 JUNE, 1970
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrlption $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai