Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Maciūnas — Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga . 145
H. Nagys — Upės, Sapnas (eilėraščiai) ................................................... 149
J. Jankus — Namukas (novelė) ............................................................... 151
V. Šlaitas — Laivai (eilėr.) ....................................................................... 160
J. Grinius — Antihumanizmas mene ........................................................ 161
V. Trumpa — Veto teisė ir JTO ............................................................... 165
J. Girnius — Literatūros kritinio vertinimo klausimu ............................. 168
H. Hesse — *** (eilėr. Vertė Alb. Palšaitis) ........................................... 173
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama) .................................... 174

KŪRYBOS PASAULY
Šių dienų italų rašytojai ............................................................................. 176
Ar Amerika žino tik džasą? ....................................................................... 179
Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai .............................................................. 180
Kova su vėžiu ............................................................................................. 182
Ką šiandien galvoja Prancūzija? ............................................................... 185
Darbo virtuozai .......................................................................................... 186

MŪSŲ BUITY
A Gražiūnas — Tarp nuodėgulių ir kibirkščių ......................................... 188
L. Žitkevičius — Dovana mažiesiems ...................................................... 189
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Suvažiavimas ............................ 190

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Giedrutė ........................................ 147
T. Valius — Vinjetė ................................................. 149
V. Simankevičius — Iliustracija ................................. 151
P. Kiaulėnas — Nature morte ................................... 157
V. Simankevičius — Iliustracija ................................. 160
Rembrandt — Autoportretas .................................... 162
Gauguin — Tahiti moterys ........................................ 163
Viršelis — dail. Telesforo Valiaus
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai