Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Kun. Augustinas Rubikas — Valstybė, Bažnyčia, sąžinės ....................................... 337
V. Bagdanavilius, MIC — Krupavičiaus valstybingumo pagrindų beieškant .......... 343
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai ..................................................................... 346
Viktorija Skrupskelytė — Dviejų polių trauka (A. Nykos-Niliūno poezija) ........... 348
Algirdas Landsbergis — Karalija pavojuje (dramos ištrauka) .............................. 358
Vincas Vyčinas — M. Heideggerio filosofija ........................................................... 360

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — LKMA Akademijos lituanistinis suvažiavimas ................................... 364
J. G. — Ateitininkų VIII kongresas ......................................................................... 367
Vincas Trumpa — Istorikas J. Jakštas .................................................................... 371
Dr. Vytautas Gaigalas — Produktyvusis G. Simenon ............................................. 372
Viktoras Vizgirda — Žodis apie Kelečiaus kūrybą .................................................. 374
Dalia Kolbaite — Z. Mikšys — ekslibristas .............................................................. 375
Mūsų buityje ............................................................................................................ 376

KNYGOS
Stasys Yla — Studija apie Amerikos būsimus kunigus (R. H. Potvino ir A. Sužiedėlio knyga) .. 378
Aušra Liulevičiene — Jaunosios viltys ("Tiltai ir tuneliai") ......................................................... 380
Viršelio 1 psl. — Jonas Kelečius: Stovinti mergaite (aliejus), 4 psl. — Arūnas Tarabilda (1934-1969): Kunigaikščio medžiokle (lino raižinys)
Šis numeris iliustruotas J. Kelečiaus tapybos darbais ir Ž. Mikšio ekslibrisais. Be to, J. Šalkauskienės nutapytas St. Šalkauskio portretas, M. Krupavičiaus, A. Nykos-Niliūno (nuotrauka Aldonos Labuckaites), V. Vyčino, Ad. Damušio, J. Pikūno, J. Jakšto, G. Simenono, J. Kelečiaus ir A. Sužiedėlio atvaizdai, ateitininkų kongreso dalyvių dvi nuotraukos

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., C80 Buahvvick Avcnue, Drooklyn, IM. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplljauskaitė (Univercity of Wisconsln), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I, Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University oZ Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia University Cregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkelay), K.I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelyte (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)
OCTOBER, 1970
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai