Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina: BAŽNYČIA IR PASAULIS. Bažnytinio gyvenimo kaita po II Vatikano Susirinkimo. Vakarų Europos lietuvių sielovados leidinys. Čikaga 1970. Aplankas K. Veselkos. 157 psl., kaina 2 dol.

Balys Sruoga:
RADVILA PERKŪNAS. Antroji laida. Išleido knygų leidykla Terra Čikagoje 1970. Iliustruota V. Gerseno tapytu Radvilos Perkūno portretu ir M. Dobužinskio operai "Radvila Perkūnas" sukurtų dekoracijų 5 nuotraukomis. Viršelis dail. A. Kurausko. Didelio formato 132 psl., kaina nepažymėta.

Antanas Škėma: RAŠTAI. II tomas draminiai kūriniai: Julijana, Živilė, Pabudimas, Vienas ir kiti, žvakidė, Kalėdų vaizdelis, Ataraxia. Pastabas paruošė K. Ostrauskas (398-440). Išleido A. Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoje 1970. Kieti viršeliai, 441 psl., kaina 6 dol.

A. Vaičiulaitis: MŪSŲ MAŽOJI SESUO. Antroji laida. Nidos knygų klubo leidinys nr. 78. Londonas 1970. 104 psl., nariams kaina minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 2.50 dol., ne-nariams atitinkamai 50(f brangiau.

Vytautas Alantas: NEMUNAS TEKA PER ATLANTĄ. Novelės. Viršelis J. Paukštienės. Nidos knygų klubo leidinys nr. 79. Londonas 1970. 263 psl., nariams kaina minkštais viršeliais 2.50 dol., kietais — 3 dol., ne-nariams atitinkamai 50<£ brangiau.

Bronys Raila: VERSMĖS IR VERPETAI. Akimirksnių kronikos 3. Broniaus ir Antaninos Budginų leidinys. Bostonas 1970. Generalinis platintojas— Draugo knygynas Čikagoj. K. Jezersko viršelis. 351 psl., kaina 5 dol.

Česlovas Grincevičius: GEROJI VASARA. Mozaikinis romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys Čikagoje 1970. Aplankas N. Vedegytės-Palubinskienės. 261 psl., kaina 5 dol.

Hermann Sudermann: LIETUVIŲ APYSAKOS. Išvertė V. Volertas.

Lietuviškos knygos klubo leidinys Čikagoje 1970. Aplankas M. Ambrozai-tienės. 132 psl., kaina 3 dol.

LITUANUS, vol. XV, No. 4, 1979 winter, p. 96. šiame numery duodamas Gedimino laiškų vertimas su P. Rabikausko komentaru, pateikiamas L. Januševičiūtės-Kelertienės atliktas V. Mačernio "Vizijų" vertimas, parūpinamas šio žurnalo 15 metų (1954-1969) turinys. To paties žurnalo šių metų pirmasis numeris (vol. XVI, no. 1, spring 1970), 62 psl., skiriamas 5 paskaitoms, skaitytoms baltų literatūros konferencijoj Ohio valstybiniame un-te 1970.1.31 - II.l). Iš lietuvių autorių duodama B. Ciplijauskaitės paskaita apie K. Binkį.

Alfred Tomatis: DYSLEXIA. Trans-lated by Agatha Šidlauskas. University of Ottawa Press, Ottawa, Ont., 1939, p. 102.

KNOW YOUR ENEMY COMMU-NISM. Didelio formato 84 puslapių gausiai iliustruotas leidinys anglų kalba, skirtas ALTo šį pavasarį Čikagoj suorganizuotai genocido parodai.
TREJI V ARTI, nr. 21 ir 22, 1970. Iš lietuvių autorių pirmajame šių numerių išversta N. Mazalaitės novelė "žinia", antrajame — J. Girniaus str. "Mišrių šeimų 'tikrovė'" (iš Aidų
1969 nr. 10).

Įvairūs periodiniai ir kiti leidiniai: LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1970 nr. 2 ir 3; MOTERIS, 1970 nr. 3 ir 4; MŪSŲ SPARNAI, nr. 28,
1970 birželis (J. Kregždės str. apie Biržų kunigaikščius Radvilus); AKIRAČIAI, 1970, nr. 5, 6 ir 7(21); LIETUVOS KELIU, 1970 birželio 15, Sydney, Australijoj; žurnalistų s-gos biuletenis PRANEŠĖJAS, nr. 5, 1970 rugsėjis; krikščionių demokratų LKDS BIULETENIS, nr. 13, 1970 bir-
želis; socialdemokratų leidinys APŽVALGA, nr. 4, 1970 liepa (Vokietjoj; studentų ateitininkų biuletenis GAUDEAMUS, nr. 1, 1970 spalis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai