Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Maceina — Socialinė Kristaus misija ...................................... 241
J. Aistis — *** (eilėraštis) ............................................................ 245
Dr. A. Stanys — Mūsų praeities vertinimo klausimu .................. 246
Henrikas Radauskas — Keturi eilėraščiai .................................. 249
Jonas Mekas — Žmogus su šiaure akyse. Apie karalių sode .... 250
Ali. Jurskis — Fizinės aplinkos tikrovė ........................................ 252
L. Dovydėnas — Kazys Binkis gyvenime .................................... 257
St. Pilka — Naujasis lietuviškas ex-libris .................................... 260
Dr. J. Kantrimas — Baltų kalbos ir tautos .................................. 263
Bern. Brazdžionis — Iš parnaso anapus Atlanto ......................... 267
Walt Whitman, Henry Yv. Longfello w, Wiliam Blake,
Emily Dickinson, Robert Lee Frost, T. Sturge Moore
eilėraščiai (Vertimai A. Vaičiulaičio ir Bern. Brazdžionio) .. 269-270

Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama) ........................ 271

KŪRYBOS PASAULY
J. Grinius — Jaunas poetas gedulo drabužiuos ........................... 278
A. Gražiūnas — Atkištinė knyga .................................................. 279
Mirė ežerų ir vynuogių dainius ..................................................... 282
Amerika atrasta dar prieš Kolumbą ............................................. 283

MŪSŲ BUITY .............................................................................. 287

ILIUSTRACIJOS
Eduard Wiiralt — Svetima šalis ............................................ 251
V. Simankevičius — Kazys Binkis ....................................... 257
V. K. Jonynas — Ex-librisai ....................................... 261ir263
P. Augius — Augustinavičius — Ex libris ............................ 262
E d. Vasiliauskas — Ex libris .................................... 262 ir 263
A. Kučas — Ex libris ......................................................... 263
T. Valius — Viršeliai ir piešiniai 241, 278 ir 287 puslapiuos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai