Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Po dešimties metų ......................................................................... 1
Benys Babrauskas — Petro Vaičiūno jnašas ................................................................................. 6
Petras Vaičiūnas — Juodi vaiduokliai padangėse renkas, Glūdų, neramu,
žibutė, Motinos žodžiai, Ateis diena, Marios nerimo (eil.) ........................................................ 9

V. Vaitiekūnas — Švietimas okupuotoje Lietuvoje .................................................................. 11
Kazys Bradūnas — Ant jūrų kranto, Kraujo vestuvės, Pirmagimis, švilpynė (eil.) ............. 21
Zenonas Ivinskis — Ikišioliniai lietuviu kultūros tyrinėjimai ............................................... 22
D r. Jonas Balys — Lietuviškų ir indiškų pasakų panašumai ................................................. 30

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
A. V. — Albert Camus ..................................................................................................................... 36

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — Pranas Naujokaitis: Upeliai negrįžta į kalnus .................................................... 38
P r. Naujokaitis — Vladas Šlaitas: Ant saulėgrąžos vamzdžio ............................................... 39

MENAS
Paulius Jurkus — Romo Viesulo paryžietiškos "Dainos" ....................................................... 40
V. V. — Dail. Vytauto Kasiulio monografija .............................................................................. 42

RELIGINIS GYVENIMAS
K. P r. Gaidamavičius — A. Maceinos "Didžioji Padėjėja" .................................................... 43

VISUOMENINIS GYVENIMAS
D. V. Vilimas — Katalikų politinis susitarimas Maritaino mokslo šviesoje ...................... 46

PASTABOS — V. Čižiūnas: Pastaba prie Jono Matuso
straipsnio "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo ir lietuviškumo" ............................................ 47

ĮVYKIAI .......................................................................................................................................... 47

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas Romo Viesulo litografijomis lietuvių liaudies dainų temomis. Viršelyje I paveikslas. Daina: "Ant kalno jovaras žydėjo, garsusis žolyne rugeli. Pakalnėj dūzgiančios bitelės, garsusis žolyne rugeli." Kiti paveikslai apibūdinti tekste ir apžvalginiame straipsnyje (40 p.). Vinjete 5 p. — Romo Viesulo. Visos R. Viesulo darbų nuotraukos Vyt. Maželio.
Petro Vaičiūno nuotrauka 7
Alberto Camus nuotrauka 36
"Aidų" redakcijos nuotrauka 47

JANUARY, 1960
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class
postage paid at Brooklyn. N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai