Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Dr. K. Pakštas — Antrosios tėvynės reikalingumas .......... 289
Kazys Bradūnas — Maras (eilėraščiai) .............................. 291
Stasys Yla — Religinio gyvenimo tipai ............................... 292
J. Augustaitytė—V aičiūnienė — Aro lizdas (eilėr.) .......... 297
Jonas Grinius — Sužadėtinė (drama) .................................. 298
Faustas Kirša — Iš knygos „Šventieji akmenys“ (eilėr.) .. 303
Doc. inž. K. Kriščiukaitis — Architektūros stilių raida
ir lietuviško stiliaus klausimas ............................................ 307

Vl. Šlaitas — Balastas (eilėr.) ............................................. 315
Aleksis Rannit — Vytautas Kasiulis .................................. 316
A. Maceina — Socialinė demokratija ................................. 319

KŪRYBOS PASAULY
Bern. Brazdžionis — Žodžiai ir žmonės iš tėvynės ............. 325
J. Girnius — Tėvynės Sargas .............................................. 328
A. Džiugėnas — Pretenzingi žvilgsniai ................................ 328
St. Meringis — Knygos įrišimo menas Kaune ................... 330
Švedų literatūra karo metais ............................................... 331
Rasti apaštalų kapų paminklai ............................................ 332
Kraujas, kuris užmuša .......................................................... 333
Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva ............. 334

MŪSŲ BUITY ...................................................................... 335

ILIUSTRACIJOS
Misionierių bažnyčia Vilniuje (Foto J. Bulhako) ..................... 307
Poseidono šventovė Paestume  ............................................ 308
Alhambra Granadoje ........................................................... 309
Maria Laach bažnyčia ......................................................... 310
Chatres katedra  ................................................................. 311
Aušros Vartų atikas Vilniuje (Foto J. Bulhako) . .................. 313
Vyskupų Rūmų kiemo fasadas Vilniuje (Foto J. Bulhako) .... 314
Vyt. Kasiulis — Autoportretas  ........................................... 316
Vyt. Kasiulis — Motina ir vaikas ......................................... 317
Vyt. Kasiulis — Portretistas  ............................................... 318
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai