Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJI VADOVĖLIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vadovėlių Leidimo Komisija   
1. Domas Velička, "Lietuvių literatūra", I dalis. Tautosaka. Trumpas tautosakos kursas su chrestomatija ir literatūros teorijos pagrindais aukštesniosios lituanistinės mokyklos penktajai klasei. Pasakojamojoje tau-sakoje suklasifikuotos pasakos sakmės, legendos, oracijos, raudos. Dainuojamojoje — surūšiuotos dainos ir dainuojamosios pasakos. Smulkiojoje — mįslės, patarlės ir priežodžiai. Tikėjimuose nagrinėjama: dievai ir dvasios. Papročių skyriuje nagrinėjami įvairių švenčių bei įvykių papročiai. Pabaigoje trumpai apžvelgiami kai kurie svetimtaučiai ir lietuviai žymesnieji tautosakininkai. (Surinkta ir šiuo metu taisomos spaudos korektūros).

2. Domas Velička, "Lietuvių literatūra", II dalis. Tikybinės ir šviečiamosios literatūros laikotarpis. Trumpas lietuvių literatūros istorijos kursas su chrestomatija ir literatūros teorijos pagrindais aukštesniosios lituanistinės mokyklos šeštajai klasei. Pradedama mūsų raštijos pradžia (Mažvydas, Vilentas, ir kt.), po to seka tautinio atgimimo apžvalga (Poška, Valiūnas, Stanevičius, Daukantas, Valančius, Strazdas, Baranauskas, Vienažindys ir kt). Spaudos draudimas (knygnešiai), draudžiamoji spauda ("Aušra", "Varpas" ir kt.) Draudžiamojo laikotarpio svarbesnieji rašytojai. Lietuvių raštijos tyrinėtojai (profesoriai Mykolas ir Vaclovas Biržiškos ir kt.). Lietuviškieji lenkų rašytojai (Mickevičius, Kraševskis, Kondratavičius). (Paruošta spaudai ir laukia spausdinimo eilės).

3. Juozas Masilionis "Lietuvių Literatūra", III d. — Poaušrio laikotarpis. Trumpas lietuvių literatūros istorijos kursas su chrestomatija aukštesniosios lituanistinės mokyklos sep-tintajai klasei. Nagrinėjamieji autoriai: Pietaris, Kudirka, Maironis, Vaičaitis, žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Biliūnas, Vydūnas ir kt., 411 psl. (Jau išėjusi iš spaudos ir platinama).

4. Juozas Masilionis "Lietuvių literatūra", IV dalis. Naujosios literatūros laikotarpis. Trumpas lietuvių literatūros istorijos kursas su chrestomatija aukštesniosios lituanistinės mokyklos aštuntajai klasei, šiame vadovėlyje apžvelgiama po spaudos draudimo ir nepriklausomos Lietuvos literatūra. Nagrinėjami autoriai: Krėvė, Vienuolis, Lindė-Dobilas, Vaičiūnas, Kirša, šeinius, Savickis, Mykolaitis, Putinas, Sruoga, Baltrušaitis, Binkis, Brazdžionis, Aistis, Miškinis, Grušas ir Vaičiulaits. šį knyga jau renkama.

Visi vadovėliai atitinkamai iliustruoti, su lietuvių literatūros žemėlapiais, retesniųjų žodžių žodynėliais, įrišti kietais viršeliais, bu3 per 400 psl. ir kainuos po $5 (su parsiuntimu).
Užsakymai vykdomi tik užsimokėjusiems, o pirmiau tiems, kurie užsisako visas keturias dalis Visas dalis užsisakiusius laikome vadovėlių leidimo talkininkais ir jiems iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Užsakymus ir pinigines perlaidas siųsti šiuo adresu: Vadovėlių Leidimo Komisija, 5620 So. Claremont Ave., CHICAGO 35, ILL.
Vadovėlių Leidimo Komisija

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai