Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vyskupas Vincas Brizgys: Negesinkime Aukurų. Brooklyn, 1959. 211p.

Stasius Būdavas: Rūsti siena. Apysaka. Išleido "Rūta" Hamiltone, Kanadoje 1959 m. 194 p. Viršelis T. Valiaus. Kaina $1.40.

Lietuvių Dainos Amerikoje Pasakojamosios dainos ir baladės. Surinko ir suredagavo Jonas Balys. Lietuvių Enciklopedijos
Leidykla. Bostonas, 1958. 326 p. Kaina $5.00.

Juozas Masilionis: Lietuvių literatūra, III dalis, poaušrio laikotarpis. Išleido Čikagos Augštesnioji Lituanistikos mokykla, finansuojant M. A. Rudžiams. 412 p. Vadovėlis skiriamas lituanistinės mokyklos 7 klasei.

Selected Lithuanian Short Stories. Edited by Stepas Zobarskas. Voyages Press. New York, 1959. 263 p. $5.00.

Pranas Naujokaitis: šviesos Mergaitė. Lyrinė Poema. Išleido "Ateitis", Brooklyn, 1959. 72p.

Metmenys Jaunosios Kartos Kultūros žurnalas Nr. 1. Redaguoja Vyt. Kavolis. 144 p.

Kolumbijos Lietuvis. Nr. 21-22. 1959 m. Atsakomasis Redaktorius kun. Myk. M. Tamošiūnas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai