Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Minint Pabaltijo valstybių pavergimo dvidešimtmetį, bus ruošiamos manifestacijos ir atitinkami politiniai žygiai. Tam tikslui sudarytas garbės komitetas iš žymių amerikiečių, kurio pirmininku sutiko būti Herbertas Hooveris, buvęs JAV prezidentas. Minėto komiteto globoje iškilmes ruoš Baltijos Valstybių Laisvės Taryta. Jos pirmininkas — V. Sidzikauskas dvidešimtmečio paminėjimo reikalais gegužės pabaigoje lankėsi Europoje.

* Brooklyne, Apreiškimo parapijos patalpose veikianti Maironio lituanistinė mokykla šį pavasarį paminėjo savo dešimtmetį. Ji įsteigta 1950 m. Per tą laiką mokykla išleido apie 100 abiturientų. Ją globoja klebonas kun. Norbertas Pakalnis. Dešimtmečiui paminėti pakviestas Čiurlionio ansamblis. Koncertas įvyko Brooklyne, Muzikos Akademijos salėje. Publikos susirinko gausiai. Programa buvo įdomi, apie kurią kitame "Aidų" numeryje. Dabar Maironio vardo lituanistinę mokyklą lanko 114 mokinių. Veikia 8 klasės ir vaikų darželis.

* Balandžio 21 d. Riverside, N. J., mirė dr. Juozas Januškevičius, sulaukęs 98 metų amžiaus. Velionis per savo ilgą amžių dirbo pedagoginėje srityje—dėstė gimnazijose. Be to, jis reiškėsi spaudoje ir visuomeninėje veikloje.

* žurnalas "Lietuvių Dienos" šį pavasarį paminėjo savo gyvavimo dešimtmetį, žurnalas eina Kalifornijoje, Los Angeles mieste. Leidėjas—A. Ski-rius, vyr. red. — Bern. Brazdžionis. žurnale pasaulio lietuvių gyvenimas parodomas daugiausia iliustracijomis, žodinė medžiaga pateikiama abiem kalbom, žurnalas įdomus ir lengvai prieinamas visiems lietuviams.

** Katalikų Federacijos pranešimu, JAV-se šią vasarą veiks šios jaunimo stovyklos:
1. ALR Katalikų Federacijos vasaros stovykla Dainava (Adresas: Lithuanian Youth Camp, 15100 Austin Rd. Manchester, Mich.). Priimamos mergaitės ir berniukai nuo 7 iki 16 metų. Mergaičių ir berniukų bei mišrios stovyklos būna skirtingu laiku. Trunka po 2 savaites.
2. Nekalto Prasidėjimo seserų vasaros stovykla "Camp Immaculata" (Adresas: Camp Immaculata, RFD 2, Putnam, Conn.). Priimamos tik mergaitės nuo 7 iki 16 metų. Stovykla trunka 4 savaites, bet galima įsiregistruoti ir dviem savaitėm.
3. Liet. pranciškonų vasaros stovykla (Adresas: Franciscan Fathers, Kennebunkport, Me.). Priimami berniukai nuo 7 iki 16 metų dviem ir keturiom savaitėm.
4. Lietuvių tėvų jėzuitų vasaros stovykla (Adresas: Jesuit Fathers, 2345 West 56th Street, Chicago 36, 111.).
5. Lietuvių saleziečių vasaros stovykla (Adresas: Salesians of St. John Bosco, Crown Point, Ind.).

• Sandra Čipkuvienė Almaus galerijoje suruošė savo tapybos darbų parodą, kuri tęsėsi nuo gegužės 1 d. iki 15 d. Buvo iškabinta 13 paveikslų aliejinėje technikoje. Paroda sudomino meno žinovus bei mylėtojus. Apie ją plačiau ateinančaime numeryje.

• Amerikos lietuvių veikėjui Kazimierui Krušinskui suėjo 80 metų amžiaus. Amerikoje jis veikia jau 60 metų. Buvo Lietuvos pasiuntinybės sekretorius, ALRK Federacijos pirm., Balto direktorius, Liet. R. K. Susivienijimo gen. sekretorius ir kitų organizacijų veikėjas, rėmėjas, vadas. K. Krušinskas gyvena Brooklyne.

• Lietuvių pranciškonų gimnazija Kennebunkporte, Maine, geg. 28 d. išleido pirmuosius abiturientus. Mokyklą baigė 10 mokinių. Diplomai įteikti su ypatingom iškilmėm. Įvykiui atminti atspaustas 24 puslapių leidinys, kuriame pavaizduotas mokyklos kūrimasis ir jos nueitas kelias.

• šį pavasarį daugelyje žymesnių lietuviškų vietovių paminėta 40 m. Steigiamojo Seimo sukaktis. Į pirmą posėdį susirinkta 1920 m. gegužės 15 d. Steig. Seimas įstatymais sutvarkė atsikūrusios Lietuvos gyvenimą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai