Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Zenonas Ivinskis — Didysis lietuvių tautos laimėjimas prie Durbės 1260 m ......... 233
Jonas Aistis — Prūsų rikio Pipynës mirtis ...................................................................... 241
Henrikas Radauskas — Mire Borisas Pasternakas ....................................................... 245
Borisas Pasternakas — Iš poemos "Leitenantas šmid-
tas", Augštas šauly, Lëkë žvaigždes (eil.) ........................................................................ 247

Juozas Brazaitis — Ar lietuvis menininkas turi liktis ištikimas ................................. 248
William Shakespeare — Dvi scenos iš "Hamleto" (Verte A. Nyka-Niliūnas) .......... 253
V. Trumpa — Lietuvos istorikų darbai ir dienos .......................................................... 258

KŪRYBOS PASAULY
MENAS
J. Ž-čius — "Čiurlionio" Ansamblio koncertas .............................................................. 264
R. — Sandros Čipkuvienes tapybos paroda .................................................................. 265
Dalia Bylaitienë — Pirmoji lietuviško vaidinimo plokš-
tele: Kazio Borutos "Baltaragio malūnas" ....................................................................... 266


MOKSLAS
J. Matusas — Tabakas ir kortos senovės Lietuvoje ...................................................... 268
T. V. G. — Romos istorikų darbai ir planai ................................................................... 269

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. A. — Pranciškonų gimnazijos pirmoji laida ............................................................. 270
L. A. — 25 dvasinio darbo metai ...................................................................................... 271

ILIUSTRACIJOS
A. Tamošaitiene — Joninių naktis (kilimas) .... viršelių 1 p.
Koplytėle Lydavčnų apylinkėje 237
Alfonsas Dargis — Peisažas 242
Boriso Pasternako nuotrauka 245
V. K. Jonynas — Angelas (vitražas) 250
V. K. Jonynas — "Hamleto" iliustracijos 453 -457
Vytautas Ignas — Jauna tremtine 261
Sandros čipkuvienes nuotrauka 265
Pranciškonų gimnazijos nuotrauka 270
Tėv. J. Vaškio nuotrauka 271
Kazimiero Jogailaičio didysis antspaudas viršelių 4 p.

JUNE, 1960
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai