Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ROMOS LIETUVIŲ ISTORIKŲ DARBAI IR PLANAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė T. V. G.   
Paskutiniu metu Romoje susitelkė nemažas būrys lietuvių istorikų, kurie, Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijoje sudarę lyg ir savistovią sekciją, šiuo metu pradėjo aktyviau veikti. Jau prieš kelis metus prof. Z. Ivinskis su kun. R. Krasausku, besitriūsdami Vatikano archyve, sumanė leisti Lietuvos istorijos šaltinių rinkinį, šios minties skatinami, jie pasikvietė prof. dr. P. Rabikauską, S.J., paleografijos specialistą ir, iš archyvo nurašę Lietuvos vyskupų re-lacijas šv. Sostui, ėmė jieškoti leidėjo. Leidėją greitai surado J.E. vyskupas V. Brizgys, būtent prel. J. Paš-kų Čikagoje. Gavę iš jo tam tikslui 2000 dol. su pažadu vėliau atsiųsti kitą 1000 dol. minėtieji istorikai priėmė dar tėv. V. Gidžiūną, O.F.M., ir kun. P. Jetulį. Balandžio 28 d., susirinkus pas prof. Z. Ivinskį, buvo pasidalinta darbais galutiniam teksto peržiūrėjimui ir kritiško aparato bei komentarų paruošimui.

Pirmąjį tomą jie tikisi dar šį rudenį atiduoti spaudai, kad jis sekančiais metais pasirodytų knygų rinkoje. Įkandin rengiama jau ir sekantieji tomai. Kun. P. Jetulis Vatikano archyve kasdieną nurašinėja Lietuvos vyskupų precesus, kurių, kaip atrodo, nebus įmanoma sutalpinti vie-mane tome. Visi šie dokumentai bus spausdinami originalioje, atseit, lotynų kalboje ir apims ne tik Vilniaus, žemaičių ir Seinų vyskupijas, bet ir visas kitas istorinės Lietuvos vyskupijas: Lucko, Smolensko, Polocko, Mogilovo, Minsko ir kt. Šis darbas tikrai bus atliktas. Jis vyksta prof. Z. Ivinskio globoje. Ateinantieji tomai dar laukia leidėjų.

Romos lietuvių istorikų būrelį sudaro: prof. dr. Z. Ivinskis, garsus Lietuvos istorikas, daugelio knygų autorius, dabartinis Baltų Instituto pirmininkas, Lietuvių Enciklopedijos Lietuvos istorijos skyriaus redaktorius, rašąs vokiškai Lietuvos istoriją; tėv. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J., Gregorianum universiteto paleografi-ios profesorius, ruošias diplomatijos -paleografijos vadovėlį ir Lietuvos jėzuitų istorijos šaltinių rinkinį; kun. licenciatas R. Krasauskas, rašąs žemaičių vyskupo Tiškevičiaus mano-grafiją ir Lietuvos vyskupų biografijas bei parapijų istorijas Liet. Enciklopedijoje; kun. dr. P. Jetulis, rašąs kardinolo Jurgio Radvilos mano-grafiją; tėv. dr. V. Gidžiūnas, O.F.M., Lietuvos vienuolijų istorikas ir rašąs Lietuvos pranciškonų istoriją; tėv. dr. J. Vaišnora, M.I.C., nesenai išleidęs vertingą knygą "Marijos garbinimas Lietuvoje" ir redaguojąs Lietuvių Enciklopedijos katalikų teologijos skyrių; tėv. dr. S. Matulis, M.I.C. parašęs Dievo tarno arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus biografiją ir rašąs Lietuvos marijonų istoriją; kun. dr. J. Bičiūnas, ruošias išsamią studiją apie Vilniaus jėzuitų akademiją.

Romoje niekuomet nebuvo tiek lietuvių istorikų ir taip planingai užvestų istorinių darbų. Ta veikla turėtų susidomėti ir lietuvių visuomenė, ne tik išleisdama jų veikalus, bet ir paremdama juos skurdžiose gyvenimo sąlygose: čia turima mintyje prof. Z. Ivinskis ir kunigai pasauliečiai. T. V. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai