Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Birželio išvežimų dvidešimtmetis buvo prisimintas visose žymesnėse lietuvių vietovėse. Ypatingom iškilmėm jis išsiskyrė Niujorke, kur katedroje buvo suruoštos pamaldos ir sukviestas susirinkimas garsioje Town Hall salėje. Ta proga Amerikos Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Europos reikalams per Alto informacijų centrą atsiuntė šio turinio pareiškimą.
"Prašau užtikrinti susirinkusius, kad Vyriausybė yra giliai susirūpinusi dėl Baltijos valstybių nelaimės. Jungtinės Valstybės tebeatsisako pripažinti Latvijos, Lietuvos ir Estijos pagrobimą ir pasilieka griežtai įsitikinusios, kad šitų kraštų gyventojai turi teisę naudotis valstybiniu suverenumu ir patys pasirinkti vyriausybę. Mes tikime, kad jų patvarus patriotizmas ir laisvės meilė įgalins juos pagaliau atgauti teises, kurios jiems buvo taip neteisingai pagrobtos."

• Romui Viesului paskirta Tamarind Fellowship stipendija (1000 dol.) dviem mėnesiams dirbti savo kūryboje specialiai tam tikslui įsteigtoje litografijos studijoje Los Angeles, Cal. Skridimas ten ir atgal apmokamas atskirai. Ši stipendija yra šie-met naujai įsteigta Fordo fundacijos lėšomis. Kaip praneša jury komisija, R. Viesulas yra pirmas dailininkas, kuriam teko ši stipendija. Stipendijai gauti pats dailininkas negali kreiptis. R. Viesulą nominavo Cincinnati meno muzėjus.

• Prieš septynetą mėnesių Adelaidės lietuvių katalikų aukomis užpirktuose namuose (6 Third Avenue, St. Peters, So. Australia), vietos katalikų arkivyskupas leido įkurti lietuvišką koplyčią. Tokį leidimą pirmieji visoje Australijoje gavo Adelaidės lietuviai. Koplyčioj leidžiama turėti visas pamaldas bei teikti visus sakramentus. Koplyčia bus pačiuose namuose, nes jie labai erdvūs—buvusi kolegija—2 aukštų. Be koplyčios, namuose dar bus salė, atskiri kambariai katalikiškoms organizacijoms, butas prižiūrėtojui ir kunigui, kuris rūpinasi lietuvių pastoracija. Koplyčioje bus apie 200 sėdimų ir apie 300 stovimų vietų. Koplyčia bus pavadinta šv. Kazimiero vardu.
Adelaidės lietuviai katalikai nuosavybės užpirkimui, namų atremon-tavimui bei koplyčios įruošimui jau yra suaukoję apie 3,500 svarų. Dauguma remonto darbų atlikta talkos būdų. Pilnam koplyčios, namų ir aplinkos darbų užbaigimui dar trūksta apie 3,000 svarų. Vieniems Adelaidės lietuviams be kitų pagalbos tai įvykdyti yra per sunku, nors ir dosniai aukoja. Todėl kreipiamasi į visus geros valios ir katalikiškas organizacijas, prašant aukų užbaigti įruošti pirmąją lietuvišką koplyčią Australijoje. Didesnę ar mažesnę auką pirmai lietuviškai šv. Kazimiero koplyčiai Adelaidėje prašome siųsti: Rev. J. Kungys, St. Joseph's Presbytery, 278 South Rd., Kurralta Park, S.A., Australia.

• Buvęs Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. S. A. Bačkis birželio 20 d. United States laivu atplaukė į Niujorką ir išvyko į Vašingtoną, į savo naują paskyrimo vietą, kur bus atstovybės patarėjas. Dr. Bačkis užsienių reikalų ministerijos tarnyboje išbuvo 30 metų, Paryžiuje 22 metus.
Paryžiuje atstovavimo pareigas numato perimti min. St. Lozoraitis. Laikinai reikalus tvarko prof. J. Baltrušaitis ir buv. atstovybės sekretorius A. Liutkus.

• Prof. J. Eretas, gyvenąs Bazelyje, Šveicarijoje, parašė monografiją apie prof. St. Šalkauskį. Monografija jau baigiama rinkti. Spausdinama pranciškonų spaustuvėje Brooklyne. Leidžia Ateitininkų Federacijos valdyba kun. J. A. Karaliaus lėšomis. Knyga turės apie 350 pusi.

• Ohio Liet. Gydytojų draugija savo trečią 1,000 dol. premiją didžiausiam kultūriniam reikalui šiemet paskyrė Čiurlionio ansambliui, švenčiančiam savo veiklos 20 metų sukaktį.

• Leonardo Andriekaus antrasis eilėraščių rinkinys "Saulė kryžiuose" išeis šią vasarą. Iliustracijas piešė dail. T. Valius. Leidžia pranciškonai.

• Balandžio 23 d. Čiurlionio Galerijoje Čikagoje atidaryta Freiburge veikusios lietuvių meno mokyklos auklėtinių paroda. Ruošimo komisiją sudarė D. Lukošiūnaitė, K. Butkus, A. Levanas. Parodoje išstatė savo darbus (53) J. Akstinas, B. Kanytė-Balukienė, V. Ignas, A. Kurauskas, R. Mazoliauskas, J. Mieliulis, M. Nas-vytis, V. Remeika, J. šapkus, J. Kie-fer - šapkuvienė ir R. Viesulas. Eksponatų tarpe daugiausia aliejiniai (30) ir akvareliniai (12) darbai. Matėsi ir lino raižinių, litografijos ir kt. Buvo ir 3 R. Mazoliausko skulptūros. Parodos atidaryme kalbėjo dail. A. Valeška, parodos kataloge įžanginį žodį parašė dr. Henrikas Nagys.

• "Dirva" šiemet mini 45 m. gyvavimo sukaktį. Šiuo laiku ji, ypatingai sustiprėjusi, išeina 3 kartus savaitėje Clevelande.

• Balandžio 30 - gegužės 1 d. Niujorke įvyko šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės, sutraukusios apie 700 mūsų jaunimo.

• Lituanistikos skyrius Fordhamo universitete šią vasarą pradės ketvirtą semestrą. Tai vienintelis šiapus geležinės uždangos universitetas, kuriame dėstomos visos lituanistinės šakos: lietuvių kalba, literatūra, tautosaka, istorija ir k. Už visus dalykus duodami kreditai.
Šias studijas Fordhame sutiko globoti Lietuvių Bendruomenė ir "Neries" bendrovės direktoriai dr. J. Kazickas ir dr. J. Valiūnas. Studentai mokės tik registracijos mokestį, o už mokslą sutiko mokėti minėti geradariai. Tačiau universitetas yra pastatęs sąlygą—studentų skaičius turi būti nemažesnis 25.
Šalia studijų vasaros metu lituanistikos studentai jaukiai praleidžia 6 savaites lietuviškoje aplinkoje, šiais metais numatoma visa eilė ekskursijų į Niujorko muzėjus bei apylinkes.

• Vaclovo Biržiškos Aleksandryno I tomas jau atspausdintas ir greit pasirodys. Veikalą spausdino M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Jis turi 500 pusl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai