Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Sužiedėlis — Ateitininkai ir lietuvių tautos egzistencija ..... 113
Bernardas Brazdžionis — Deganti siela, Princeses
Sit Hat-Hor lūvet veidrodis, Pavasario malda, Sfinksui, Vė-
lines, Ateina pergalė (eil.) ........................................................................... 321

Zenonas Ivinskis — žemaičiu klausimas ir Žalgirio kautynės ........... 323
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Tėvas Augustinas Gemelli, O.F.M .. 329
R. Spalis — Paklydimas .............................................................................. 336
Nerimą Narutė — Metų Mišios, Šaltinis (eil.) ......................................... 343
Henrikas Nagys — Kelione į Kingstcną .................................................. 344

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
Aug. R. — Algimantas Mackus: Jo yra žemė .......................................... 348

MOKSLAS
A. Mažiulis — Naujas mūsų dainų lobynas ........................................... 349

MENAS
S t. Santvaras — Prie Juliaus štarkos kapo ............................................. 351

RELIGINIS GYVENIMAS
Mečys Musteikis — Pasaulinis Eucharistinis Kongresas ir lietuviai. 353

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. D. — VI Ateitininkų Federacijos kongresas ....................................... 356
P r. G. — Lietuviškasis liberalizmas ......................................................... 358
Įvykiai ............................................................................................................ 360

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas dail. Anastazijos Tamošaitienės kūriniais:
Sv. Jonas Nepamucietis (kilimas) viršelių 1 p.
Pavasarėjant (kilimas) 315
Uolų šešėlyje (guašas) 317
šviesos verpetai (guašas) 319
Pievų dygsniai (guašas) 324
Gėlynas (tempera) 328
Natiurmortas (tempera) 335
Keistos būtybės (aliejus ant popieriaus) 338
Uolynų lygiagretės (akvarelė) 339
Uolos ir daigai (guašas) 346
Prošvaistė (guašas) 347
Vaizdai iš Ateitininkų kongreso 316, 317
Bernardo Brazdžionio portretas (A. Varnas) 320
Prof. dr. Kazio Pakšto nuotrauka (V. Maželis) 327
Tėv. Augustino Gemellio nuotraukos 331, 333
Altorius eucharistinio kongreso aikštėje 354

October, 1960
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai