Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Maceina — Kultūrinė demokratija ............................ 337
M. Vaitkus — Aš ir gėlė (eilėr.) ...................................... 341
Pr. Skardžius — Lietuvių kalba ir jų senovinė kultūra .. 345
Dipl. ekon. P. Juozaitis — Nepriklausomos Lietuvos
įnašas į tarptautinį ūkį ...................................................... 349

P. Jurkus — Žemės šešėliuose (eilėr.) ............................ 352
J.Grinius — Vizija (drama) ............................................... 353
V. K. Jonynas — Organizuokime meninę veiklą ............ 361
V. Kazokas — Rainer Maria Rilke ................................. 363
R. M. Rilke — Fragmentas iš „Padavimo apie korneto
Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“ ir eilėraščiai
(vertimai Henriko Nagio) ....................................... 637—368

Eivind Johnsson — Netikrovėje (vertimas J. Lingio) ..... 369

KŪRYBOS PASAULY
Henr. Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo ...... 371
Katalikybės ateitis Indijoje .............................................. 373
Naujoji amerikiečių literatūra .......................................... 375
P. Jurkus — Dailininkas Kazimieras Varnelis ............... 377
Šių dienų anglų kompozitoriai .......................................... 378
Saulės energija mokslo tarnyboje .................................... 380
Koks bus ateities laikraštis .............................................. 381
Milano kardinolo „Baltoji knyga“ ................................... 383

MŪSŲ BUITY .................................................................. 384

ILIUSTRACIJOS
K. Varnelis (tėvas) — Rūpintojėlis .......................... 344
K. Varnelis — Lietuva ............................................ 360
T. Valius — R. M. Rilkės iliustracija (medž. raiž)..... 367
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai