Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITY PDF Spausdinti El. paštas

* Liet. Žurnal. Sąjungos valdyba, be savišalpos fondo, įsteigė dar premijų fondą, iš kurio bus sumokamos premijos geriausiai redaguojamiems tremties laikraščių redakcijoms ir atskirų premijuotų straipsnių autoriams. Užsienio ir DP spaudai informuoti steigiamas informacijų biuras.

* JAV savaitinis „N e w  L e a d e r“ rašo, kad baltams tremt. atsirado nauja erdvė, būtent — Pietų Sachalinas ir Kurilų salynas. Iš Lietuvos iki šiol ištremta 65.000, iš Latvijos 62.000 ir iš Estijos 61.000 žmonių.


* Berlyno dienraštis vokiečių kalba „Telegraf“, uždėjęs antraštę „Lietuva išlaikė tradiciją“, toliau rašo: „Lietuva, iš seno buvusi krepšinio tvirtovė, Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybėse įrodė savo meistriškumą ir finalinėse rungtynėse nugalėjo Tibiliso karininkų komandą rezultatu 34:27, tuo būdu tapdama SSSR krepšinio meisteriu“.

* Argentinoj bemedžiodamas žuvo 32 m. lietuvis dailininkas B. Anelauskas.

* JAV Massaehusets štato baigusių aukštąjį mokią moterų klubo sąjungos pirmininke išrinkta lietuvė adv. Zuzana Puišiūte-Šalnienė.

* Argentinoje šiuo metu gastroliuoja kaunietė balerina  M. Zinkevičiūte, kuri yra ištekėjus už Estijos Žvaigždžių baleto artisto W. Lundmanno.

* Londono lietuviai yra sumanę princesei Elzbietai jos vestuvių proga įteikti dovaną, kuri bus skiriama vienai iš jos globojamų ligoninių.

* Latvių pasiuntinybės rūpesčiu Vašingtone pasirodė naujas ministerio Dr. A. Bilmanio veikalas „Baltic problem and United Nations“. Latvių pasiuntinybė Vašingtone taip pat išleido buv. latvių senato nario Čakstės knygą „Latvia and the Soviet Union“, kur taip pat minima ir Lietuva.

* Amerikoje steigiama nauja organizacija, kuri rūpinsis pastoviu lietuvių įkurdinimu Amerikoje. Iniciatyvos ėmėsi lietuvis pramoninkas D. T. Mitchel-Mačiulaitis. Pastoviu lietuvių įkurdinimu taip pat rūpinasi Balfas ir tėvai pranciškonai.

* Gautosiomis žiniomis Sibire, be Dr. Skrupskelio, Jono Dagelio ir Jono Valatkos, mirę ir daugiau lietuvių žurnalistų, būtent — „Mūsų Laikraščio“ redakcijos narys Juozas Gudjurgis ir „Lietuvos Keleivio“ redakcijos narys V. Gvazdinskas. Iš Vilniaus Vincas Uždavinys po antrosios bolševikų okupacijos išvežtas į Vorkutą.

* Tautinę Kanados parodą Toronto mieste aplankė apie du milijonu žmonių. Joje pirmą kartą per 68 metus pasirodė ir lietuviai, kurie išstatė Lietuvos žemėlapį, keletą knygų, surašytą trumpą lietuvių tautos apibudinimą ir rankdarbių skyriuje — gintarinius karolius, Gedimino pilį, Vytį etc.

* Prancūzų „Nouvelles de France“,, aprašydamas Hamburge įvykusį „Vokietijos filatelistų suvažiavimą, džiaugiasi, kad prancūzų zonos pašto ženklai priklauso prie pačių gražiausių visoj Europoj. Jų autorius yra dailininkas V. K. Jonynas.

* Paryžiuje, UNESCO salėje, buvo sušauktas tarptaut. moterų kongresas, kuriame Lietuvai atstovavo p. B a č k i e n ė. Kongresas praėjo taikos saugojimo ir kūrimo ženkle. Jame buvo pačių įtakingiausių pasaulio moterų dėmesys atkreiptas į mūsų sprendimo belaukiančią bylą.

* Spaudos žiniomis, kaimas Maine valstybėje, kur buvo Balfo norima kurdinti lietuviai ir perkelti Pabaltijo universitetas, jau parduotas vienai amerikiečių bendrovei.

* Pabaltijo filatelistų rūpesčiu netrukus pasirodys Pabaltijo valstybių pašto ženklų katalogas, kuriame lietuviai, latviai ir estai kiekvienas turės po savo atskirą skyrių. Tekstai bus atspausdinti gimtosiomis, be to, anglų ir vokiečių kalbomis, duodant drauge trumpą visų trijų kraštų istoriją. Filatelistai turi pilaičių ryšių su visu pasauliu, todėl tai bus puikus propagandinis leidinys, juo labiau, kad Pabaltijo tautomis rodo didėjantį susidomėjimą Uno (Teisių komisija), antikomunistinis sąjūdis ir kt.

Atsiųsta paminėti


J. Ambrazevičius, J. Grinius, A. Vaičiulaitis. Visuotinės literatūros istorija nuo klasicizmo iki dabarties. 293 psl., gausiai iliustruota. Išleido „Tėviškė“, kaina RM. 12.

Juozas Girnius. Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje. Ateitininko Biblioteka Nr. 10. Išleido Moksleivių Ateitininkų Sąjunga, Wūrzburg 1947 m, Bavarija.

Patikslinimas


,,A i d ų“ 7-tame numeryje inž. K. Kriščiukaičio straipsnyje, 312 psl., antroje skiltyje, 14-toje eilutėje iš viršaus vietoje žodžio „Balkių“ turi. būti „salkių“ ir 315 psl., pirmoje skiltyje, 26-toje eilutėje iš apačios vietoje žodžio „bažnyčiai“ turi būti „m o k y k l a i“.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai