Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Pranas Brazys, M.I.C. — Modernieji gamtos mokslai ir religija ......... 1
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Po saulės langu,
Audeklas, Balta paukštelė, Partizanų išleistuvės (eil.) ...................... 16

Zenonas Ivinskis — Prof. Konstantino Jablonskio atminimui ........ 18
Kęstutis Keblys — Bausmė ...................................................................... 23
Z. Balvočienė — Lyg sapnas (eil.) ........................................................... 26
Jurgis Gimbutas — Lietuvos medinės varpinės ................................. 27
Dr. VI. Viliamas — Įžymusis Sibiro tyrinėtojas Jonas Čerškis ......... 34

KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Leonardas Andriekus: Saulė Kryžiuose ................ 39

MOKSLAS
V. K-as — Prancūzijos katalikų intelektualų tryliktoji studijų
savaitė ............................................................................................................ 41

Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Mirė D. Lietuvos Ku-
nigaikštijos istorikas prof. Žydram Koscialkovskis ........................... 42

L. D. — Adomas Jakštas paminėtas Bulgarijoje ................................. 42

MENAS
L. A. — Adomo Galdiko paroda Almaus Galerijoje ............................. 43
L. A. — Ankstyva mirtis .............................................................................. 43

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. J. S a v. — Asyžiaus pranciškonai — kino artistai ....................... 45

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Lietuviškomis aktualijomis ...................................... 46

ILIUSTRACIJOS
šio "Aidų" nr. dalis iliustruota A. Kezio, S. J., foto nuotraukomis:
Juoda peteliškė ant gėlės viršelių 1
Užšalusi upė 5
Užšalusi upė (detalė) 8
Snieguotas krūmas 16
Voratinklis su rasos lašeliais 24
Fotograma (nuotrauka daryta tiesiai ant popierio — be negatyvo —
su įvairiomis iškarpomis. Galėtų būti pavadinta "Laiškas" virš. 4 p.
A. Kašubienė — Angelai (glazūra) 15
Prof. Konstantino Jablonskio nuotrauka 19
Lietuvos medinių varpinių pavyzdžiai 27 - 32
Jono čerškio gyvenimą liečiančios nuotraukos 34 - 38
J. Staneika — Peizažas 38
Pauliaus Augiaus nuotrauka ... 44


JANUARY, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai