Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
II DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARAS PDF Spausdinti El. paštas
II Dainų šventės komitetas pavedė Lietuvių Muzikinei komisijai, kartu su kitais chorvedžiais susitarus, nustatyti galutinį šventės repertuarą. Visas Dainų šventės repertuaras jau galutinai nustatytas. Todėl jis čia ir pranešamas visiems chorų dirigentams ir choristams:

1. Mišraus choro dainos:
Malda už tėvynę — J. Dambrauskas, JAV himnas, Lietuvos himnas,
Lietuviais esame mes gimę — S. Šimkus, Tremtinių ir išvežtųjų giesmė — V. Jakubėnas, Pabusk, pasauli — J. Bertulis, Tėvynės gėlės — S. Gailevi-čius, Vėjo dukra — S. Šimkus, Vėju-žėlis — A. Vanagaitis, Ei didi, didi, — J. Strolia, Išėjo merga — K. V. Banaitis, Aš nueisiu — J. štarka, Parsivedžiau mergužėlę lepūnę — M. Petrauskas, Pradės aušrelė aušti — B. Budriūnas, Pasakyk, mergele — J. Žilevičius, Kurteliai sulojo — B. Jonušas, Siūbau, lingau paukštelis — J. Zdanius.

2. Vyrų choro dainos:
Ant marių — B. Budriūnas, Daina, daina — J. Gaidelis, O, kad išauštų — J. Žilevičius, Šaltyšius — J. Gaidelis.

3. Moterų choro dainos:
Eglė rauda — A. Markaitis, S.J., Lopšinė — Sesuo M. Bernarda, Tėviškėlė — B. Budriūnas, Rods par-pulčiau — A. Vanagaitis, V. Jakubėnas.

Dainų šventės komitetas prašo ir ragina visus chorus išmokti ne tik mišraus choro, bet ir moterų bei vyrų chorų repertuaro dainas. Tai parodys didesnį lietuvių choro pajėgumą ir paįvairins visą šventės repertuarą.

Kai kuriose repertuaro sąsiuviniuose yra daugiau atspausdinta dainų, negu bus dainuojama šventėje. Prašoma ruošti tas dainas, kurios čia nurodytos, o kitos, kurios čia neišvardintos, nebus dainuojamos.
Jei kiltų koks neaiškumas dėl repertuaro gaidų, prašome kreiptis į repertuaro reikalams narį J. Zdanių, 1626 So. Boulevard, Evanston, 111.
II Dainų šventės komitetas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai