Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Pop. Jonas XXIII kalėdinėje kalboje iškėlė pavojų, kurį sudaro materialistinė gyvenimo samprata. Nuo jos nukenčia socialinė žmonijos struktūra, šeima, paskiri asmenys. . . Į kovą su ateistiniu materializmu šv. Tėvas kvietė politikus, intelektualus, tėvus ir visus geros valios žmones, užtikrindamas Kristaus pergalę.

* Jaunimo Literatūros konkurso dvi premijas laimėjo Liuda Germa-nienė už novelę "Prizmę" ir Dalia Kolbaitė už eilėraštį "Netarti žodžiai". Kiekviena jų gavo po 150 dol. dovaną. Konkursą organizavo Akademinis Skautų Sąjūdis. Abi premijos iškilmingai įteiktos Čikagoje sausio 8 d. Jury komisijon įėjo: Nelė Mazalaitė, dr. H. Lukaševičius, Leonardas Žitkevičius, St. Zobarskas ir R. Kezys.

* Liet. Bendruomenės Tarybos Prezidiumas (J. Šlepetys—pirm., A. De-venienė—vicepirm., J. Kapočius—sekretorius) Naujų Metų proga kreipėsi į lietuvius šiuo atsišaukimu:
"Jungt. Amerikos Valstybių Lietuvių Benndruomenė, didžios idėjos ir svarbių tikslų vedama, žengia į dešimtuosius savo veiklos metus.
LB Tarybos Prezidiumas Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1961 Metų proga nuoširdžiai sveikina P. Lietuvių B-nės Valdybą; JAV LB Tarybos narius; LB Centro Valdybą, centrinių LB institucijų, LB apygardų, apylinkių valdybas ir visus LB darbuotojus. Linki jiems ištvermės ir ko geriausios sėkmės ateityje.
Prezidiumas sveikina lietuvių organizacijų vadovybes, visus lietuvius JA V-se, pavergtoje Tėvynėje, žiauriame ištrėmime ir išsisklaidžiusius laisvajame pasaulyje.
širdingai linkime, kad Naujieji Metai būtų visiems giedresni ir kad priartintų mūsų didžiųjų troškimų įsikūnijimą — mūsų mielos Tėvynės išlaisvinimą.
Džiugu konstatuoti, kad visų LB organų darniomis pastangomis atliekami svarbūs tautiniai - kultūriniai darbai rodo gyvą bendruomenininkų ryžtą ir didėjančius užsimojimus ateities veiklai."

* Pavergtųjų Europos Tautų Seimo ir Lietuvių Delegacijos pirm. V. Sidzikauskas Naujųjų Metų sveikinimo žodyje į Lietuvą pažymėjo:
"Sovietų Sąjunga praeitais metais buvo labai išplėtusi pastangas savo užgrobimams įtvirtinti ir savo įtakai Afrikos ir Amerikos žemynuose sustiprinti. Galima sakyti, praėjusieji metai buvo sovietinio veržlumo metai.

Tačiau laisvojo pasaulio lietuvių ta sovietinė ofenzyva nenugąsdino ir ne-pakrikdė. Priešingai, tik tvirčiau suglaudė jų kovos jėgas dėl Lietuvos laisvės. Laisvųjų lietuvių pastangų ir rūpesčių dėka turėjome praeitais metais ir gražių prošvaisčių. Visame laisvajame pasaulyje, kur tik lietuvių gyvena, ir net ten, kur jų nėra, kaip Artimuose ar Tolimuose Rytuose, ar Indijoje, buvo prisimintas Lietuvos pavergimas. Buvo protesto manifestacijos. Buvo reiškiamas pritarimas lietuvių tautos išvadavimo pastangoms. O Jungtinėms Tautoms svarstant kolonializmo likvidavimą, 37 valstybių atstovai iškėlė taip pat Vidurio ir Rytų Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, padėtį, reikalaudami likviduoti ir sovietinį kolonializmą.

Jungtinių Tautų priimtoji rezoliucija reikalauja nepriklausomybės ir laisvės visoms tautoms."
Kalbos pabaigoje pirmininkas užtikrino, kad "veikdami drauge su kitomis Sovietų pavergtomis Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis Pavergtųjų Europos Tautų organizacijoje, laisvojo pasaulio valstybių remiami, mes, laisvieji lietuviai, savo pareigą atliksime."
* Kan. J. Končius, Balfo pirmininkas, turėjo eilė pasitarimų ir posėdžių Balfo ir Care reikalais. Sausio 5 dalyvavo Filipinų ambasadoriaus Jungt. Tautoms oficialiame priėmime. Sausio 8-12 Vašingtone tarėsi su JAV valdžios pareigūnais šalpos - emigracijos reikalais.
* Mažosios Lietuvos Lietuvių D-ja Čikagoje paaukojo 200 dol. Lietuvos Tyrimų Institutui Niujorke. Tas institutas leidžia studijas Mažosios Lietuvos klausimais. Jose atremia vokiečių ir rusų pretenzijas į tą Lietuvos žemę.

*Montrealio lietuvių dramos sambūris išleido naujas plokšteles (viso 3), į kurias yra įkalbėtas B. Sruogos veikalas "Milžino paunksmė". Vaidinimas trunka 3 valandas. Plokštelės su spalvotu leidiniu kainuoja 15 dol. Anksčiau tas pat sambūris buvo įkalbėjęs "Baltaragio malūną".

* Kun. A. Dauknys iš italų kalbos išvertė "Kristaus gyvenimą", parašytą prof. dr. G. Riccioti. Knyga turi apie 800 pusi. Ji išversta į daugelį kalbų. Leidžia šv. Kazimiero lietuvių parapija Londone. Iš anksto galima užsisakyti šiuo adresu: Rev. A. Kazlauskas, 21 The Oval, Hackney Rd., London E. 2, England.

* Kun. Pranciškus Juškaitis, Cambridge, Mass., lietuvių parapijos klebonas, gruodžio 22 d. pakeltas prelatu. Naujasis prelatas šioje parapijoje dirba nuo 1917 metų. Jis priklauso tai lietuvių kunigų veikėjų kartai, kuri sielojasi lietuvybės išlaikymu, Lietuvos nepriklausomybe, spauda ir visais reikalais, susijusiais su religija bei tautybe, nesigailėdami jiems nei triūso nei piniginės paramos.

* Dr. V. Vygantas, Pax Romaną pirmininkas, gruodžio 29 išskrido į Kongo sostinę Leopoldvillę. Ten nuo gruodžio 31 iki sausio 7 buvo antrasis Pan African Pax Romaną seminaras. Pirmasis Pan Africa seminaras buvo prieš trejus metus Ghanoje.

* Čikagoje, jėzuitų sodyboje, pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Paminklo projektą darė arch. Jonas Mulokas, stilizuodamas liet. koplytstulpį akmenyje. Pašventino vysk. V. Brizgys.

* Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas įvyko Buenos Aires mieste Argentinoje gruodžio 2-4 d. Kongresą rengė Lietuvai Laisvinti Centras Argentinoje. Talkino Argentinos Organizacijų ir Spaudos Taryba bei Lietuvių Bendruomenė. Pagrindinė paskaita buvo Kaz. Čibiro: Pietų Amerikos įnašas į Lietuvos laisvinimo darbą. Be to, programa buvo užpildyta pamaldomis, vieša demonstracija San Marino aikštėje, diskusijomis, sveikinimais, koncertu, vaišėmis. Iš Jungtinių Valstybių kongrese dalyvavo min. V. Sidzikauskas, Pavergtųjų Europos Tautų ir Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas.

* Stud. Ateit. Sąj. valdyba suruošė ideologinius kursus, kurie įvyko gruodžio 28-30 d.d. Coronado Lodge, Chesterton, Ind. šių kursų programą paruošė dr. J. Girnius. Kursų dėmesys buvo kreipiamas į idėjinį sąjungos narių pasiruošimą.
Kursams vadovavo kun. dr. P. Ce-liešius ir K. Skrupskelis, kun. K. Pu-gevičius—dvasios vadas, N. Udrys— komendantas, A. Skirmuntaitė—mergaičių vadovė ir R. Kriaučinas—ūkio vedėjas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai