Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vincentas Liulevičius — Lietuvos laisvės idėjos raida ...................... 49
Kazys Bradūnas — Lietuva, Pagonių ugnis (eil.) ................................ 59
V. Vaitiekūnas — MTS likvidavimo tikroji prasmė .......................... 60
Vladas šlaitas — Apie dingusį džiaugsmą, Upės pašonėj (eil.) ....... 65
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Pranciškonų Or-
dinas 750 m. jubiliejaus ženkle .............................................................. 66

Francesco Coloane — Paniręs ledėsis ................................................... 71
Z. Balvočienė — Į savo Viešpatį (eil.) .................................................... 75
D r. Povilas Rėklaitis — Gotiškojo Perkūno Namo
Kaune kilmės klausimu ........................................................................... 76


KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
P. Gaučys — Modernioji ispaniškosios Amerikos novelė ................ 89
Aloyzas Baronas — "Draugo" 1960 m. premijos laureatas ................ 90

MENAS
Mikas Šileikis — Čiurlionio Galerija ir jos sukaktis ......................... 91
Vyt. Kerbelis — Simfoninis-vokalinis koncertas Bostone ................ 94

MOKSLAS
Jonas Rugis — Erwinas Schroedingeris ............................................... 94

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Susivienijimai .................................................................. 95
ĮVYKIAI ...................................................................................................... 96

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas kūriniais iš Čiurlionio Galerijos Čikagoje. (Iliustracijas parūpino galerijos direkcija).
P. Puzinas — ištrėmime 51
Jonas Šileika — Rašytoja žemaitė 53
Adomas Galdikas — Peizažas 56
Telesforas Valius — Golgota (lino raižinys) 59
V. K. Jonynas — Europa 64
A. Skupas — Namai 63
Elena Marčiulionienė — Kristus tarp evangelistų 69
Mikas Šileikis — šviežias sniegas 70
J. Rimša — "Margota" 73
Br. Murinas — Laivai prieplaukoje viršelių 4
Telesforas Valius — Vinjetė 58
Paulius Augius — Malda (Iš monografijos 40 Woodcuts) viršelių 1
Perkūno namas Kaune ir su juo susijusios nuotraukos 77 - €6
Aloyzo Barono nuotrauka 90
Nuotraukos iš Čiurlionio Galerijos gyvenimo 92-93


FEBRUARY, 1961
AIDAI -ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport. Maine and at additional mailing offices

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai