Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. L. Gižinskas — Betliejaus Naujagimis — žmonijos
istorijos ašis .................................................................................. 385

Z. Ivinskis — Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui ..... 389
Bern. Brazdžionis — Rugsėjo spinduliai, Laimės iliuzija,
Dainiaus baladė, Kitan pavasarin, Krivūlė, Jaunystės
Eldorado, O Viešpatie, Perdaug, Didžiojoj kryžkelėj,
Šešėlio giesmė. (Eilėraščiai) .............................................. 390—391

St. Pilka — Milžinas lietuvių teatro paunksmėj ......................... 399
Balys Sruoga — Iš poeto palikimo (Eilėraščiai) ........................ 400
Jonas Grinius — Mirtis (drama) ................................................. 408
Iz. Vasyliūnas — Mūsų muzikinis gyvenimas tremtyje ............. 418

KŪRYBOS PASAULY
J. Miliušis — Dūžtančio liberalizmo romanas ............................ 420
A. Gražiūnas — Brydė rugiuose .................................................. 425
J. M. Buknaitis — B. Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga ............ 427
H. Nagys — Vytauto K. Jonyno monografija ............................. 427
H. Nagys — P. Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ ................ 428
Prof. Dr. P. J. Gabrys — Replika p. M. Gimbutienės recenzijai 430
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Atsakymas į P. J. Gabrio repliką 432

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Užsklanda iš Donelaičio „Metų“ ...................... 388
Poeto Bernardo Brazdžionio foto nuotrauka ................................ 390
V. K. Jonynas — Iliustracija Prosper Mėrimėe veikalui „Lokys“ . 394
P. Augius — „Eglės, žalčių karalienės“ iliustracijos ............ 398 ir 411
V.K.Jonynas — „Hamleto“ iliustracijos ..................... 401,403 ir 407
V. K. Jonynas — Beethovenas pašto ženkluos  .......................... 418

GERBIAMUOSIUS BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS IR
PLATINTOJUS SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR
NAUJAISIAIS METAIS. „Aidų“ Redakcija ir Administracija.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai