Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Tautinės valstybės ............................................... 193
Pranas Visvydas — Filadelfijos giesmės .......................................... 199
Jonas Aistis — Prelatas Pranciškus Juras ......................................... 202
Feliksas Jucevičius — Dekarto filosofinės minties odisėja .......... 207
Dr. Jonas Grinius — Salomėja Nėris ................................................. 217

KŪRYBOS PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
Marija Karūžaitė —Henrikas Nagys: Mėlynas sniegas ................. 226
A. S. — Ateitininkų vadovas .............................................................. 227

MENAS
P. Jurkus — Dail. Kazimiero žoromskio kūryba ............................ 228

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Konvencija prieš mokyklinę diskriminaciją .. 229
Vincentas Liulevičius — Pastabos Tautos Praeities
recenziją paskaičius .............................................................................. 232

ĮVYKIAI .................................................................................................. 232

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas dail. Kazimiero 2oromskio kūrinių nuotraukomis. Nuotraukos Vytauto Valaičio.
Lietuva po kryžiumi viršelių 1 p.
Buteliai 195
Uolos prie Michigano ežero 199
Maino pajūris 206
Pamario peizažas 209
Banga 212
Maino uolos 219
Susitikimas 222
Dail. Kazimiero žoromskio nuotrauka 225
Prel. Pranciškaus Juro nuotrauka 205
Vinco Ramono nuotrauka 227
Tėv. Jurgio Gailiušio nuotrauka 230


MAY, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai