Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Atsiųsta paminėti PDF Spausdinti El. paštas

*A. ir J. Mekai, Knyga apie karalius ir žmones Išleido PATRIA Tūbinge, 40 psl., kaina 5 RM.

*Stasys Laucius, Po pilkais debesėliais, eilėraščiai vaikams. Išleido PATRIA Tūbingene, iliustravo P. Osmolskis, 48 psl., kaina 4 RM.


* Mažųjų metai, kalendorėlis vaikams. Išleido „Gabija“, iliustravo P, Osmolskis, kaina 3 RM. 50 pf.

* Lithuanian Bulletin, leidžiamas „L i t h u a n i a n American Council“ anglų kalba. Vienuoliktame, lapkričio mėnesio, numeryje rašo Dr. Jurgis Baltrušaitis apie lietuvių liaudies meną, Prof. P r. Skardžius — apie lietuvių kalbą, VI, Jakubėnas — apie lietuvių muziką, R. Jurgėla — apie lietuvių įnašą į Amerikos politinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą. Numeryje yra ir daugiau smulkesnių kronikinių dalykų.

* Vladas Jakubėnas, Pasaka, piano solo. Leidykla P a t r i a Tūbingen 1947.

*Vladas Jakubėnas, Penkios liaudies dainos solo balsui su fortepionu. Išleido PATRIA.

*

Redakcijos pranešimas

9-tuojų „Aidų“ numeriu baigiame 1947 metų žurnalo komplektą. Viso komplekto atskirą turinį gerb. Skaitytojai gaus su pirmuoju kitų metų numeriu.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai