Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Inž. Povilas Jurėnas — Mūsų sodžiaus gyvenamojo
namo architektūrinė raida su papročiais ir tradicijomis ............ 281

J. Augustaitytė- Vaičiūnienė — Apypietės miegas,
Pavasarinis žydėjimas, Nelygios jungtuvės, Daina mano
žemės (eil.) ................................................................................... 292

Stasys Santvaras — Vladislava Grigaitienė gyvenime
ir operos teatre ............................................................................ 294

Antanas Tulys — Teklės stalas ................................................. 300
J. Šoliūnas — Akmenskaldys (eil.) ............................................. 303
Juozas Girnius — St. Šalkauskis kaip "Gyvas žmogus" .......... 304

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
A. T. — R. Spalio "Alma Mater" .............................................. 317
D r. J. Grinius — Juozo Kralikausko "šviesa lange" .............. 318

MENAS
Vladas Jakubėnas — Lietuvių dainų šventė ............................. 320

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Bendruomenės rinkimai ............................... 325
Įvykiai .......................................................................................... 325

ILIUSTRACIJOS
Antanas Mončys — Kompozicija (kun. Audriaus Bačkio
nuos.) viršelių 1 ir 4 psl.
Liet. sodžiaus architektūros pavyzdžiai 282 - 290
B r. Murinas — Gėlės 292
VI. Grigaitienės nuotraukos 295, 299
Sandra čipkuvienė — Vasara 306
Kęstutis Račkus — Vertikalinė kompozicija 311
šviesos vandeny 314
Dainų šventės nuotraukos 321, 323

SEPTEMBER, 1961
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai