Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Julius Rimdžius — Vasario 16 ir okupantų gruodžio 16 ..................................... 49
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ........................................................................ 61
Bronius Nemickas — Nuo Helsinkio iki Madrido .............................................. 62
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1978 metais ................................ 69
Antanas Maceina — Filosofijos keliu .................................................................. 80

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vladas Juodeika — Humanistinis marksizmas ..................................................... 87
St. S. — Dainininkė Gina Čapkauskienė .............................................................. 90
S. Kaunelienė — Lietuvių kambarys Wayne State universitete .......................... 92

KNYGOS
Paulius Jatulis — Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) .......................... 94
Aug. R. — Turi nuosavą balsą (Teresės Pautieniūtės "Lyg nebūtų rytojaus") ... 97
Šis Aidų numeris iliustruotas nuotraukomis iš lietuviškų sričių sovietinės Rusijos valdžioje. Viršelių 1 psl.: Steponas Dargevičius — Kristaus
skulptūra (Zietala, 1977). Viršelio 4 psl.: Sandėlys Mažėnuose (Apso sritis, 1977). Taip pat Kotrynos Grigaitytė s, Vlado Juodeikos, Aniceto Simučio, Ginos Čapkauskienės ir Lietuvių kambario Wayne State universitete nuotraukos.
Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. PaSkus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
FEBRUARY, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai