Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis — Sukilimas ir tauta ................................................................ 49
Leonardas Andriekus — žaizda, Kankiniai, Kaino vai-
kai, Našlaitė, Briedis, Angelas (eil.) ................................................................... 56

Dr. Ignas Urbonas — Bažnyčios bandymai atstatyti vienybę su rytais ...... 58
Pranas Zunde — Valstiečių atlyginimas okupuotoje Lietuvoje .................. 61
Dr. Č. Masaitis — Determinizmas ir atsitiktinumas ....................................... 65
Nelė Mazalaitė— Erškėtis ................................................................................... 76
J. Jakštas — šv. Jurgis, Lietuvos D. Kunigaikštijos patronas ........................ 79

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Vald. Cukuras — žvilgsnis jieškančion žmogaus širdin
(Dr. Pr. Gaidamavičius: Didysis nerimas) ........................................................ 85

Ignas Malėnas — Pr. Naujokaičio "Mažieji žingsniai" .................................. 86

MOKSLAS
Viktoras Gidžiūnas — Viduramžių universitetai ir jų magistrų veikalai .. 87

MENAS
P. Jurkus — Dail. Albino Elskaus naujieji vitražai ........................................ 89

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. J. Grinius — Evangelikų vyrų vienuolynas Prancūzijoje ...................... 90

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Jaunimo problemos .................................................................... 91

PASTABOS
Dr. P. Mačiulis — M. Vaitkaus apie arkivyskupą Pr. Ka-
revičių atsiminimų patikslinimas ..................................................................... 95

Henrikas Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo ............................... 95

ĮVYKIAI ................................................................................................................. 95

ILIUSTRACIJOS
V Vizgirda — Skausmingoji Motina (vitražas pranciškonų
vienuolyne Brooklyne) viršelių 1 p.
M. K. Čiurlionis — Juodosios saulės pasaka, Preliudac 51, 54
Adomas Galdikas — Kapinės 53
T. Valius — Vinjetės 55,56
Albinas Elskus — Vitražai 63,67,72,75
Pažaislio bažnyčios freska
V. Vizgirda — šv. Jurgis (vitražas) 82
šv. Tomo, šv. Bonaventūros ir Jono Duns Skoto atvaizdai 88
Albino Elskaus nuotrauka 89
Nuotraukos iš jaunimo stovyklų 92, 94
Rūpintojėlis (liaudies menas) viršelių 4 p.


FEBRUARY, 1962
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai