Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. ALBINO ELSKAUS NAUJIEJI VITRAŽAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Jurkus   

Didelės nuostabos sukėlė Albino Elskaus naujausi vitražai, kurie yra iv. Šeimos bažnyčioje Bronxe, N.Y. (Castle Hill Rd. ir Bruckner Blvd.). Tie milžiniški langai — ištisos sienos— žėrėjo spalva ir šviesa. Besi-keičią įvairiam stiprume šilti ir šalti tonai kalbėjo lyg kokia poezija, prasiveržusi iš gilios menininko sielos, fiį dvasinį gilumą ir dailininko meninį mastą kaip tik ir pajunti, atsistojęs prieš naujus vitražus. Sužavi jo kūrybiniai principai, jo meistriškumas.

Dailininkas puikiai jaučia architektūros mases ir jas moka apšviesti spalvota šviesa. Taip šaltos plytų sienos, besikeičiant dienos šviesai, fauna įvairiausių spalvų. Jų nuogas Biūriumas pasidaro jaukus. Bažnyčios erdvė prisipildo lyg įvairiaspalvių šilko gijų, sukeldamos kilnią, maldingą nuotaiką.

modernus ir skoningas nrchitektas, suplanavęs bažnyčią, paliko tris sienas vitražiniams langams, kad jie savo spalvų ir šviesos ansambliu įsijungtų į žmonių giesmes bei maldas. Ir dar daugiau — tie Vitražai turi būti gyva bažnyčios dalis: gyvybe pulsuojanti dieną ir vakare. Jie taip sustatyti, kad žmogų apsuptų iš visų pusių. Vienas Jų yra kairėje, kitas dešinėje, trečias viršum viškų.

Pats didžiausias langas yra dešinėje, šiaurinėje pusėje. Jo dydis 30x 45 pėdos. Savo apitimi tai pats didžiausias religinio turinio vitražas New Yorke ar net visoje Amerikoje.

Šis langas yra suskaldytas dešimties stulpų; taip susidaro 11 siaurų augštų langų junginys. Dail. Elskus galėjo juos spręsti kiekvieną atskirai, išrikiuoti juos kaip kareivius. Bet toks sprendimas nebūtų taip patrauklus, kaip šis.

A. Elskus visu jautriu kūrybingumu šią langų masę sujungė į vieną vitražą, kuris vaizduoja Trijų Karalių apsilankymą.

Vitražo centre yra Marija su Kūdikiu. Ją supa karališkas raudonas apsiaustas. Viršuje, šonuose — pranašai, pranašavę Kristaus atėjimą, keturi evangelistai. Apačioje Trys Karaliai, piemenėliai, žemės rutulys su lelijom, žvakėm — naujųjų krikščionių simboliai. Šonuose pop. Leonas XIII ir Eenediktas XIV.

Marijos raudoną apsiaustą supa žėrinčios saulės lankas, kurio spinduliai trykšta į šonus per visą vitražą. Reikia pasakyti, kad žmonių figūros yra didesnės už natūralų žmogų, o spinduliai nusitęsia net keliolika pėdų. Tokiuose dydžiuose apvaldyti piešinį ir stiklo mases reikia daug prityrimo.

Stiklo spalva, kompoziciniu dėstymu Elskus yra modernus. Gi jo piešinys yra kupinas gamtos dėsningumo bei realumo. Bet jis moka visa suderinti ir paversti kūryba.

Vitražas yra šiaurinėje bažnyčios pusėje. Dailininkas tai turėjo galvoje ir vitražui panaudojo daugiau šiltų spalvų, kad išgautų minkštą žėrėjimą. Visai panašaus kūrybinio lygio yra kitas vitražas, bažnyčios kairėje pusėje, čia vaizduojamas Kristaus paaukojimas bažnyčioje. Vitražas įstatytas pietų pusėje, čia panaudota daugiau šaltų, duslių tonų, kad sušvelnintų ir pritildytų šviesą. Trečias vitražas, kuris vaizduoja šv. Šeimą, dar nebuvo įstatytas ant viškų.

Kai šie vitražai pakilia nuotaika įsijungia į bažnyčią, į maldininkų eiles, tai du vitražai presbiterijos šonuose traktuojami jau kitaip. Nenorėdamas atitraukti maldininkų dėmesio nuo altoriaus, dailininkas čia įveda simbolinius piešinius.

Palubyje yra visa eilė vienodų langų, čia vitražai padaryti lyg abstraktūs paveikslai — be piešinio. Kiekvienas langas turi savo vyraujančią spalvą. Taip per visus langus išsilenkia spektras. Ir čia atsi-švelgta į gamtos sąlygas: pietų pusėje įdėti šaltų spalvų stiklai, šiaurinėje — šiltų spalvų.

Bažnyčios prieangyje moderniai ir įdomiai architekto suplanuota krikš-tykla. Ir čia bus sudėti vitražai. Vitražinių langų yra ir apatiniame bažnyčios augšte.

Dail. A. Elskus yra kuklus, pamėgęs savo kūrybinį darbą. Tik ilgiau pasikalbėjęs, sužinai, kad net keliasdešimt bažnyčių yra papuošęs savo projektuotais vitražais.

Vitražus jis pradėjo dirbti nuo 1949, atvykęs Amerikon ir apsigyvenęs Chicagoje. 1952 išvyko į Europą,
lankė senąsias katedras, susipažino su jų vitražais. Grįžęs Amerikon, 1953 sustojo New Yorke ir pradėjo dirbti George Durhan and Son vitražų studijoje, čia atliko privalomą praktiką, išlaikė profesinės sąjungos nustatytus meistro egzaminus. Studijoje dirbo ir toliau, parengdamas piešinius, susipažindamas su visais technikiniais darbais.

Studijoje buvo senas vitražų meistras, škotas. Jo tėvas irgi buvo vitražų meistras, jis užaugo vitražų dirbtuvėje. Šis meistras turėjo lemiamos įtakos ir dail. A. Elskui, perduodamas jam visas savo žinias, meistrystės plonybes. Senasis meistras labiausiai pabrėžė vitražų spalvą ir šviesą ir Elskų išmokė, kaip tuos pagrindinius elementus apvaldyti.

šioje George Durhan studijoje Elskus dirbo iki 1959 vasaros. Tada pasitraukė ir pradėjo verstis kaip laisvas menininkas. Daugiausia užsakymų gauna per tą pačią Durhan studiją. Jei gauna ir tiesiogį užsakymą (pvz. kaip Lewiston, Me., prancūzų bažnyčią), jis parengia piešinius, o visus darbus atlieka Durhan studija, prižiūrint pačiam dailininkui. Stiklo spalvas renka pats Elskus. Vartoja Amerikos antikinį ir importuotą stiklą. Stiklo spalvos ypač kruopščiai parenkamos. Pradžioje vitražo piešinys yra padarytas iš kardono ir suklijuotas ant didelio stiklo prieš langą. Dailininkas, išėmęs vieną kardoną, pagal jį išpjauna spalvotą stiklą ir jį įstato kardono vietoje. Tada derina kitas spalvas, kardono gabalus pakeisdamas stiklu.

Reikia pasidžiaugti šiais dail. Els-kaus laimėjimais, pasidžiaugti ir tuo, kad jis amerikiečų tarpe įgavo rimto ir kūrybingo vitražų meistro vardą.
(Apie jo vitražus Aiduose rašė Christopher F. Scadron 1958 gruodžio numeryje).
P. Jurkus

* Sausio mėn. mirė žymus kroatų skulptorius Ivanas Mestrovic. Jis dėstė Notre Dame universitete. Palaidotas Jugoslavijos srityje — Kro-acijoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai