Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Pop. Jonas XXIII patvarkiu, visuot. Bažnyčios susirinkimas atidaromas šiemet spalio 11 d. Romoje.
* Vysk. Teofilis Matulionis šv. Tėvo pakeltas arkivyskupu.
* Vasario 16 proga JAV prez. J. P. Kennedy priėmė lietuvių delegaciją Baltuosiuose Rūmuose. Mūsų tautos šventę ir šiais metais iškilmingai paminėjo JAV Kongresas, kai kurių valstybių gubernatoriai ir miestų burmistrai. Apie visa tai plačiau ateinančiame "Aidų" numeryje.
* Toronte įkurtas savanorių organizacijos skyrius. Tikslas — remti nepriklausomybės kovų dalyvius, ypatingai likusius Vokietijoje.
* Baltų Tyrimo Instituto vedėju išrinktas prof. dr. Zenonas Ivinskis, jo pavaduotoju — prof. dr. A. Maceina. Institutas dabar veikia Bon-nos universiteto žinioje. Institutas yra išleidęs 7 tomus raštų, kurių žymi dalis tenka lietuvių mokslininkų darbams.
* Sausio 20 d. Jaunimo Centre Čikagoje atidaryta Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos narių paroda. Dalyvavo 18 dailininkų. Atidarant į-žanginį žodį tarė dail. VI. Vijeikis.
* Lietuvių Rašytojų Draugija aukų būdu telkia literatūrines premijas už praėjusius dvejus metus. Literatūros šventė ir premijų įteikimas bus balandžio 29 d. Brooklyne.
* Jonas Tumosa iš Toronto yra šių metų "Draugo" premijos už romaną mecenatas. Dienraštis kasmet skiria 1000 dol. premiją. Jonas Tumosa veikia radijo aparatų versle.
* Klaipėdos klebonas Liudas Pavilonis sausio 26 d. komunistų nuteistas 8 metus kalėti, jo padėjėjas, kun. Br. Alsys — 4 metus. Jiems primesti kaltinimai, telkiant pajamas Klaipėdos bažnyčiai statyti. Statybą rėmė ir Amerikos lietuviai. Nubausti taip pat ir kai kurie statybinės medžiagos teikėjai. Bažnyčia tebestovi neatidaryta. Šia byla siekta sukompromituoti dvasiškiją.
* Vasario 3 d. Čikagoje Savings and Loan Association galerijoje atidaryta dail. Pauliaus Augiaus pomirtinė grafikos darbų paroda. Surengė Lietuvių Dailės Institutas. Parodos atidaryme kalbėjo dail. T. Valius.
* Vasario 4 dieną "Draugo" bendradarbių pagerbtas vyr. red. Leonardas Šimutis 70 metų amžiaus proga. Vaišėse iškelta jo žymūs nuopelnai, žurnalistikoje ir kultūriniame bei politiniame gyvenime. L. Šimutis gimė 1892 m. lapkričio 6 d. Šėrikų km., Šilalės vis.
* Kosto Ostrausko drama "Kanarėlė" sausio 13 d. suvaidinta Phila-delphijoje. Režisavo Vytautas Valiukas, dekoracijas piešė dail. Romas Viesulas.
* Kovo 4 d. Carnegie Recital salėje New Yorke įvyksta pianistės Aldonos Kepalaitės koncertas.
* Dr. Jonui Griniui, rašytojui ir literatūros bei meno kritikui, šiemet suėjo 60 metų amžiaus. Gimė jis 1902 m. vasario 22 d. Giminėnų km., Joniškio vis. Dr., Jonas Grinius šiuo metu gyvena Miunchene, rašydamas įvairiais lietuvių kultūros klausimais spaudoje, ypatingai "Aiduose".
* Sausio 28 Čikagoje įvyko LB apylinkių suvažiavimas, pasižymėjęs ypatingu gausumu. Įsiregistravusių atstovų buvo 180. Nutarimai:
1. Apylinkių valdybos raginamos bendradarbiauti su lietuviškomis mokyklomis, joms padėti, paskirti vieną valdybos narį jaunimo reikalams.
2. Apylinkės remia Vasario 16 gimnaziją, padeda steigti naujus būrelius.
3. Visos apylinkės pasirūpina tinkamai paminėti Maironio metus.
4. Kur nėra Alto skyrių, Vasario 16 minėjimus ruošia LB apylinkių valdybos, surinktus pinigus persiunčia per Centrinę Valdybą.
5. Suvažiavimas duoda teisę apygardos valdybai įstoti į lietuvių fondą įnešus 1000 dolerių.

Patikslinimas prie straipsnio "žvilgsnis į pernykštę mūsų veiklą"
Dėkoju taip pat pirmojo straipsnio autoriui A.R.-D. už "Knygų Lentynos" paminėjimą, bet niekad nebuvau ir nesu to biuletenio leidėjas. Leidžia mecenatas Vytautas Saulius, ir jau gautas jo sutikimas leisti K.L. ir 1962 m.
A. Ružaniec-Ružancovas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai