Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Anatolijus Kairys: LAISVĖS SONATA. Poema. Išleido Dialogas. Iliustravo Dina Kizlauskienė. Didelio formato, kietais viršeliais, 78 psl. Chicaga 1979. Kaina — 6 dol.
Vida Augulaitytė, Juozas Masilionis: LIETUVIŲ LITERATŪRA. Trumpas tautosakos ir lietuvių literatūros kursas su chrestomatija ir literatūros teorijos pagrindais aukštesniosios lituanistikos mokyklos penktajai klasei. Išleido Chicagos Aukštesnioji lituanistikos mokykla, 1979. 416 psl., kietais viršeliais, kaina su persiuntimu — 7.75. Užsisakoma šiuo adresu: J. Masilionis, 4632 S. Keating Ave., Chicago, IL 60632.
M. Čapkauskas: PALYGINIMŲ ŽODYNAS. Viršelis R. Bukausko. Montrea-lis 1979, 295 psl.
Arėjas Vitkauskas: LYRE FRUIT IN LIGHT SYRUP. Nepažymėta, kada ir kur išleista. 32 psl., kaina 1 dol.
RELATIONES STATUS DIOECE-SIUM IN MAGNO DUCATU LITUA-NIAE. II tomas, apimantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vyskupijų, reliaci-jas Apaštalų Sostui 1595 - 1867. Redagavo Paulius Rabikauskas, S.J. LKMA, Roma 1978. XXVI+776 psl., minkštais viršeliais — 38 dol., kietais — 42 dol.
AUŠRA 1975.X. — 1977.11.16, Nr. 1-5, 221 psl. ir 1977.V.12 — 1978.III, Nr. 6-10, 222 psl. Abu tomus redagavo J. Dainauskas. Akademinės skautijos leidykla, I t. — 1977, II t. — 1978, Chicago.
VOELKER IN KETTEN. Nichtrussen in der Sowjetunion. Paskaitos Luzernoj 1978.1.13-15 konferencijoj apie nerusiš-kųjų tautų priespaudą Sovietų Sąjungoj. Redagavo dr. A. Gerutis ir H. Ryche-ner. Bern 1978. 139 psl., 15 šv. fr. (apie 10 dol.). Užsisakoma iš leidėjo adresu: Schweitzerisches Ost-Institut, Ju-bilaumsstr. 4. 3005 Bern, Switzerland.
MEDICINA, 1978, Nr. 1, 68 psl. Duodami A. Kelerto, M. Budrienės, A. Butkaus, V. Skrinskos,
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai