Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : Po 40 dol.: Juozas Mikonis, Richmond Heights, OH; po 30 dol.: Gražina Juodeikienė, CA; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.

G a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i: Po 25 dol.: Rita Bureikienė, Los Angeles, CA; V. Tuskenis, Palm Springs, CA; Vladas Barius, Bridgeport, CT; dr. Alf. Stankaitis, Wetersfield, CT; Donatas Bielskus, Jurgis Gep-neris, kun. Paul Dilys, Stasys Juozapavičius, M. Kvedaras, Vac. Šaulys, M.D., Stasys Žilevičius, Chicago, IL.; dr. Pranas Budininkas, Cicero, IL;
dr. Jonas Balys, Silver Spring, MD; J. A. Rašys, Cambridge, MA; dr. L. Bajorūnas, Southfield, MI; Benediktas Neverauskas, Sterling Hts, MI; dr. Silva Pragulba, Highland Park, MI; P. Mikalauskas, Emilija Totilienė, Omaha, NE; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, NJ; J. Adomaitis, Canan-daigua, NY; kun. K. Balčys, Amsterdam, NY; F. Baluta, Rochester, NY; dr. Jonas, Nijolė Dėdinai, Pittsford, NY; dr. J. Grabys, Watervliet, NY; Irena Okunienė, Flushing, NY; kun. J. Pakalniškis, kun. V. Pikturna, NY; Alina, Edv. Stakniai, Jamaica, NY; VI. Čyvas, J. Naujokaitis, V. Kliorys, Cleveland, OH; prof. dr. V. Bieliauskas, Cincinnati, OH; dr. A. Butkus, University Hts, OH; E. Lenkauskas, M.D., Pepper Pike, OH; J. Skrinska, Eastlake, OH; Ant. Gailiušis, Phila, Pa.; Dalia Jakienė, Norriston, PA.; kun. Vac. Martinkus, Providence, RI; Donatas Šatas, Warwick, RI; Ant. Valiuškis, Barrington, RI; Elena Kačinskienė, St. Petersburg, FL; Ig. K. Skrupskelis, Columbia, SC; Birutė Madison, WI; P. Augaitis, Delhi, Ont.; Ona Juodišienė, Stayner, Ont.; Alex Plėnys, Mississauga, Ont.; Sigutė Rudienė, Hanmer, Ont.; kun. J. Staškus, London, Ont.; P. Misevičius, K. Gečas, Vyt. Montvilas, A. D. Puteris, P. Skab-lauskas, Stasė Vaičaitienė, Toronto, Ont.; Algirdas, Irena, Jurkus, kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ottavva, Ont.; K. Barteška, Domas Jurkus, Rimantas Jurkus, Verdun, Que.; J. Adomaitis, La Salle, Que.; J. Laimikis, Pont-Viau, Que.; dr. J. Mališka, dr. Ilona Maziliauskienė, Montreal, Que.; dr. Br. Znotinas, Guelph, Ont., Canada; Adelaidės Lietuvių Namų Biblioteka, Norvvood, S.A.; August. Kubilius, Edvvardstovvn, S.A.; Liudas Barkus, Caulfoeld North, Vic; J. A. Jūragis, Bass Hill, NSW; F. Sodaitis, Chadstone, Vic, Australia; Valė Stalioraitienė, Buenos Aires, Argentina; Povilas Baublys, Villefranche, France; vysk. Ant. Deksnys, Roma, Italia; J. Masiulis, Geneve, Svvitzerland; Pranas Karalius, Christiansted, St. Croix, USVI.


AIDŲ administracija
visiems nuoširdžiausiai dėkoja

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai