Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Povilas Rėklaitis — Gotikos architektūros rytinė riba ir Lietuva ................................... 185
Julija švabaitė — Aš girdėjau tavo giedojimą, Tik Tu, o Tėve, žinojai, Dabar tik suprantu,
Iš tavo rankų išaugo (eil.) .............................................................................................................. 191

D r. P. Celiešius — J. Maritaino meno samprata ....................................................................... 192
Aloyzas Baronas — Injekcija ........................................................................................................ 199
Pranas Zunde — Sodybinio sklypo reikšmė kolūkiečiui ....................................................... 202
O. B. Audronė — Laukų lelijos (eil.) ............................................................................................ 207
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureatų žodis literatūros šventėje Brooklyne:
Pulgis Andriušis — Lietuviškojo žodžio kūrėjams ir mylėtojams; Leonardas Andriekus
— Kelias į poezijos žemę ............................................................................................................... 208

P r. Pauliukonis — Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga ................................................................. 210

KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
Birutė Ciplijauskaitė — 1961 m. literatūrinės premijos Ispanijoje ........................................ 220
J. D. — Literatūros šventė Brooklyne .......................................................................................... 221

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Alfonsas Gricius: Pažadinti sfinksai .............................................................. 223
Viktoras Gidžiūnas — Trečioji "Tautos praeities" knyga ........................................................ 223

MOKSLAS
Jona Rugis — Arturas H. Comptonas — Amerikos mokslininkas ir mąstytojas ................. 225

MENAS
L. A. — K. Žoromskio paroda ........................................................................................................ 226
V. Vizgirda — Br. Murino paroda ................................................................................................ 226
A. D. — Nauja Baranausko "Anykščių šilelio" laida ................................................................. 227
J. Žilevičius — Didysis vargonų dirbėjas Lietuvoje ................................................................. 228

RELIGINIS GYVENIMAS
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Mirė Tėv. Kazimieras Čepulis, O.F.M ................................. 230

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Lietuvių Fondas eina j gyvenimą .................................................................................................. 231

ĮVYKIAI ............................................................................................................................................. 232

ILIUSTRACIJOS
R. Matozonytė - Ingelevičienė — Motina (Vyt. Maželio
nuotr.) viršelių 1 p.
Gotikos architektūros iliustracijos 187, 188, 190
Vi k t. Petravičius — Ganykloje (detalė) medžio rėžinys 191
J. M i e I i u I i s — Himnas saulei 195
Pranas Lapė — Iliustracija iš "Anykščių šilelio' 198
K. Žoromskis — Uola vandeny 201
B r. Murinas — Sodo kampelis, žvejai grįžta 204, 205
žymesniųjų "Apžvalgininkų" nuotraukos 213, 215
Pulgio Andriušio nuotrauka 221
Nuotraukos iš literatūros šventės (Visos V. Maželio) 221, 222
šv. Antano gimnazijos berniukų choro nuotrauka 229
Tėv. Kazimiero čepulio, O.F.M. nuotrauka 230

MAY, 1962
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.
1962 METAI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai