Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪROS ŠVENTĖ BROOKLYNE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. D.   

Literatūros šventės bendras vaizdas V. Maželio nuotr.

Balandžio 14 d. buvo paskirtos dvi Lietuvių Rašytojų Draugijos premijos už literatūrą. Vertintos 1960-1961 m. išleistos knygos. Vertinimo komisiją sudarė prof. Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Kostas Ostrauskas ir Leonardas Žitkevičius. Jie balsų dauguma dvi premijas po 500 dol. paskyrė Pulgiui Andriušiui už apysaką "Rojaus vartai" ir Leonardui Andriekui už eilių rinkinį "Saulė kryžiuose.

Premijų įteikimas įvyko Brooklyne balandžio 29 d. Apreiškimo parapijos salėje. Ta proga suruoštas koncertas-literatūros vakaras, kuris labai gerai pasisekė, sutraukdamas apie 300 rinktinės publikos. Tai buvo tikra literatūros šventė, kokios šioje apylinkėj dar nėra buvę. Šventę ruošė LRD valdyba.

Koncertą-literatūros vakarą atidarė Rašytojų Draugijos pirmininkas Pranas Naujokaitis. Į prezidiumą pakvietė vertinimo komisijos pirm. prof. Juozą Brazaitį, visuomenės atstovą — premijų macentą A. Maceika ir Leonardą Andriekų.
Pulgiui Andriušiui, gyvenančiam Australijoje palikta tuščia kėdė.

Atsistojimu pagerbus mirusius LR-D narius Juozą. Tysliavą ir Antaną Škėmą, Pr. Naujokaitis apibūdino šią šventę ir supažindino publiką su premijų mecenatais. Po to LRD sekretorius Paulius Jurkus perskaitė vertinimo komisijos aktus, o Pr. Naujokaitis įteikė Leonardui And-riekui premiją. Pulgiui Andriušiui ji pasiųsta vėliau. Tada pirmininkas trumpai kalbėjo apie premijai atsiųstas ir premijuotąsias knygas. P. Jurkus perskaitė gautus sveikinimus raštu. Po to duotas žodis laureatams. Paulius Jurkus perskaitė iš Australijos atsiųstą Pulgio Andriu-šio laišką, o Leonardas Andriekus pats pavaizdavo savo kelią į poeziją, pažymėdamas, kad premijos čekis atiduodamas kultūros žurnalui "Aidams". Abi kalbos spausdinamos šiame "Aidų" numeryje". Tuo ir baigėsi pirmoji programos dalis — premijų įteikimas.

Antrojoj programos daly aktoriai Juozas Daubėnas ir Juozas Bolevi-čius paskaitė ištraukas iš premijuotų knygų — pirmasis iš Andriušio "Rojaus vartų", antrasis iš Andrie-kaus "Saulė kryžiuose".

Sol. Aldona Stempužienė dviejuose pasirodymuose padainavo A. Račiūno "Už stalo sėdėjau", S. Šimkaus "Lopšinė", č. Sasnausko "Užmigo žemė", A. Vanagaičio "Godelės", D. Lapinskio "Serenada", V. Jakubėno "Plaukia antelė", J. Gruodžio "Alyvos" ir "Aguonėlės". Solistė dainas interpretavo meniškai ir nuoširdžiai. Ši grynai lietuviškų dainų pynė buvo maloni ir gražiai susiderino su literatūrinės šventės dvasia. Solistei akompanavo Aldona Ke-palaite, kuri solo paskambino V. Jakubėno "Pasaką" ir Chopino Scerzo.

šioje programos dalyje taip pat savo kūrybos paskaitė rašytojai: Kotryna Grigaitytė, O. Audronė, Leonardas Žitkevičius ir Stepas Zobars-kas. Pabaigoje dar pasirodė J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė. Jaunimas dailiai pašoko Mikutę, Gyvatvarą, Tryptinį ir Sadutę.

Visai šio vakaro programai vadovavo Paulius Jurkus. Scena buvo išpuošta lietuvių tautodailės darbais.
Po programos tuojau prasidėjo šokiai, kurių metu veikė bufetas, šokiais norėta sutraukti ko daugiausia jaunimo į koncertą bei literatūros vakarą. Rengėjams tai padaryti pasisekė. Jaunimo vakare buvo gausu. Daug mergaičių atėjo tautiniuose drabužiuose. Visą vakaro programą "Amerikos balsas" įrašė į juostas ir perdavė radijo bangomis į Lietuvą.

Po programos kitoje salėje buvo vaišės, kuriose dalyvavo 60 svečių — kunigų, visuomenės veikėjų ir menininkų, atvykusių į literatūros šventę iš arti ir toli. Tarp jų pažymėtina prel. J. Balkūnas, kun. N. Pakalnis, min. V. Sidzikauskas, gen. konsulo žmona R. Budrienė, "Draugo" redaktorius L. šimutis, "Vienybės" redaktorė S. Narkeliūnaitė, "Aidų" redakcinis kolektyvas — vyr.red. A. Vaičiulaitis iš Vašingtono, Nyka Niliūnas iš Baltimores, dr. J. Girnius iš Bostono ir kt.
Šios LRD premijos bei literatūros šventė paliudijo mūsų visuomenės dėmesį literatūrai. Reikia pažymėti, kad abi premijos (viso 1000 dol.) buvo surinktos aukomis per labai trumpą laiką. Pagaliau gausus dalyvavimas literatūros šventėje taip pat yra dvasinės gyvybės ženklas.
J. D.

Po oficialiosios programos. Iš kairės: K. Žoromskis, O. Audronė-Balčiūnienė, S. Narkeliūnaitė, Alb. Elskus, V. Kašuba, A. Kašubienė, Nyka Niliūnas,K. Grigaitytė, L. Andriekus, A. Galdikas, dr. J. Girnius, J. Brazaitis, A. Kepalaitė, Pr. Naujokaitis.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai