Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis Skrupskelis — Etienne Gilson ......................................................................................... 97
Jonas Zdanys — Nakties svajonės (eilėraščiai) ........................................................................... 101
R. Krasauskas — Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolijos pradžia .... 103
Marius Katiliškis — Jaunasis ūkininkas ir stogadengys ............................................................. 113
Bronius Povilaitis — Genetinė inžinerija ...................................................................................... 115
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma .................................................................................... 128

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia Lenkijoje ..................................................................................... 131
Mūsų buityje .................................................................................................................................. 136

KNYGOS

Ilona Gražytė-Maziliauskienė — Danguolės Sadūnaitės "Baltas ievos medis" ...................... 137
V. — Tankūs debesys, mažos properšos (Petro Melniko "Debesys ir properšos") ................ 138
Šis Aidų numeris iliustruotas Romualdo Lankausko, Halinos Žmuidzinienės ir Vlado Vaičaičio dailės darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Romualdo Lankausko "Mėlynasis džiazas" (1963). Viršelių 4 psl. — to paties dailininko "Juodas vertikalas" (1963). Abu paveikslai aliejiniai. Taip pat E. Gilsono, J. Zdanio, N. Pr. Mergelės Marijos seserų vienuolijos, arkivysk. J. Matulaičio, B. Povilaičio ir pop. Jono Pauliaus II nuotraukomis. J. Leškienės (Totilaitės) "Baladė" (aliejus) — 130 psl.


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MARCH, 1979
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai