Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
— Stasiui Santvarui kovo 4 Los Angeles, Cal., balsų dauguma paskirta LRD 1,000 dol. premija už poezijos knygą "Rubaja-tai". Vertinimo komisiją sudarė' Pranas Visvydas, pirm., Alė Rūta, sekr., Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, dr. Elena Tumienė. Premijos mecenatas — Lietuvių Fondas.
— Vasario 16-oji JAV Atstovų rūmuose paminėta vasario 15, senate — vasario 21. Atstovų rūmuose minėjimui vadovavo kongreso atstovas iš Illinois Frank Annunzio, savo kalboje apibūdindamas Lietuvos praeitį ir okupacinę tragediją. Po jo mums palankų žodį tarė 48 kongreso atstovai. Minėjimu domėjosi spaudos bei radijo korespondentai. Senate Lietuvos nepriklausomybės minėjimą nuoširdžia kalba pradėjo sen. Charles Percy. maldą atkalbėjo kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

— Lietuvos vyčių pastangomis JAV diecezijų vyskupai Vasario 16-osios proga įsakė kunigams parapijų bažnyčiose žmonėms priminti pavergtą Lietuvą ir sukalbėti jų atsiųstą specialią maldą.
— Vliko taryba dr. Kęstutį Valiūną išrinko garbės pirmininku. Valiūnas Vilkui vadovavo 12 metų.
— Los Angeles Fronto Bičiulių iniciatyva vasario 3-4 suruoštas Politinių studijų savaitgalis. Diskusijose gvildenta šios temos: Lietuvos išlaisvinimo darbo plėtimas ir suintensyvinimas; Ko geros valios lietuviai laukia iš veiksnių; Nuolatiniai jaunimo darbai Lietuvos laisvinimo žygyje. Simpoziniame savaitgalyje dalyvavo PLB valdybos pirm. Vyt. Kamantas, dr. Kazys Ambrozaitis, LFB tarybos pirm. Algis Raulinaitis, žurnalo Į Laisvę redaktorius Juozas Kojelis ir daug kitų visuomenės veikėjų.
— Lietuviškoms radijo valandėlių premijoms kun. dr. Juozas Prunskis paskyrė 1000 dol. Premijas po 250 dol. gavo šie radijo valandėlių vadovai: V. Bakūnas (Los Angeles) už pasikalbėjimą, Aldona Daukienė (Chicaga) — už meninę programą, Gertrūda ir Povilas Dargiai (Pitts-burghas) — už politinę - patriotinę programą, P. Viščinis (Brocktonas) — už religinę programą. Vertinimo komisiją sudarė dr. K. Šidlauskas, V. Kasniūnas, J. Skorubskas, dr. L. Šimutis ir kun. A. Tamošaitis, S.J.
— Kun. Stasys Yla vasario 8 laimėjo Ateitininkų federacijos 1000 dol. premiją už knygą "Jurgis Matulaitis". Vertintos 1977 - 78 m. išleistos religinės knygos. Į vertinimo komisiją įėjo Alina Skrups-kelienė, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, Agnė Kižienė, Pranas Razminas, Juozas
Polikaitis. Premijos mecenatas — Juozas Sinkus.
— Mūsų Pastogė, Australijoje leidžiamas savaitraštis, paminėjo ėjimo 30 m. sukaktį. Savaitraštį redaguoja Vincas Kazokas.
— Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto taryba kovo 11 d. Chicagoje pirmininku išrinko dr. Kazį Bobelį, nariais — dr. Eleną Armanienę, dr. Joną Balį, Joną Daugėlą, Liūtą Grinių, dr. Kostą Jurgėlą, dr. Joną Stiklorių ir dr. Jokūbą Stuką.
— Kanados pabaltiečių vakaras parlamento rūmuose Ottawoje įvyko vasario 21. Dalyvavo 22 senatoriai, 49 parlamento nariai, daugiakultūrių reikalų ministras Norman Cafik, ministrų kabineto narys Renaude Lapointe ir daug kitų žymių svečių. Programoje buvo kalbos, koncertas, meno paroda, vaišės.
— Lietuvių skautijos 60 m. jubiliejaus minėjimas sausio 13 surengtas Bostone. Minėjime Jonas Kelečius vaidino "Paskutinį Krappo įrašą", Pulgio Andriu-šio apysaką "Neįleido" ir Kazio Binkio satyrą "Kriaučių Motiejų". Minėjimas vyko Lietuvių piliečių draugijos salėje.
— Šokių ansamblis Grandinėlė sausio 9 į Clevelandą grįžo po gastrolių Australijoje. Ansamblis sėkmingai pasirodė didžiuosiuose lietuvių centruose. Jam pernai suėjo 25 veiklos metai. Sukaktis bus plačiau paminėta Aiduose. Grandinėlei vadovauja Liudas Sagys.
R a š y t o j u o s e . — Antanas Gustaitis sausio 21 savo satyrine - humoristine kūryba dalyvavo Marijos Nuolatinės Pagalbos parapijos Clevelande kultūrinėje popietėje sykiu su Ryto Babicko vedamu Clevelando vyrų oktetu. Birutė Pūkelevičiūtė skaitė savo kūrybą vasario 4 literatūrinėje popietėje Clevelande, Liudas Dovydėnas — vasario 11 Kultūros židinyje, New Yorke, Kazys Bradūnas — kovo 17 Prisikėlimo parapijos salėje, Toronte.

D a i l ė . — Parodos: Alfonso Dargio tapybos paroda — pernai spalio 12-21 Jaunimo centre, Chicagoje; Antano Petrikonio tapybos — sausio 6-7 Lietuvių klubo patalpose, St. Petersburge, Fla.; Romo Viesulo grafikos ir tapybos — atidaryta sausio 20 Latvių namuose, Rockville, Md.
— X-oji Dailės paroda, ruošiama Kultūros židinyje, New Yorke, įvyko vasario 10 - 11. Dalyvavo 31 dailininkas bei dailės mėgėjas. LB Kult. tarybos 300 dol. premiją parodoje laimėjo Juozas Bagdonas. Šias parodas globoja LB N Y apygardos valdyba.
— Jurgio Račkaus dailės darbų parodos buvo surengtos Hamiltone, Ont.. "Gallery 3" (sausio 23 - vasario 17); Toronte, Community Gallery (vasario 1 -14); Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chicagoje (vasario 23 - kovo 15).
— Elenos Kepalaitės bronzos skulptūrų paroda vyko Phoenix galerijoje New Yorke vasario 3-22. Skulptorės darbai šioje galerijoje rodomi penktą kartą.
— Nauja meno galerija atidaryta Missi-ssaugoj, Ont., ir pavadinta "19th Century and Old Master Gallery, Inc." (92 A Scollard St., Toronto, Ont. Galerijos savininkai — Juozas ir Lydija Valevičiai Pardavinėjami 18 ir 19 šimtmečių dailininkų paveikslai.
— Aleksandra Kašubienė viena vidaus dekoracijos darbo nuotrauka dalyvauja "Transformacija" modernioj architektūroje tarptautinėje parodoje, kuri vyksta Modernaus meno muziejuje New Yorke vasario 23 - balandžio 24.
— M. V. Dobužinskio
paroda vasario mėnesį atidaryta Lincoln Centro bibliotekoje New Yorke. Iškabinta 199 eksponatai, apima 1907 - 1957 m. Dailininkas ypač pasižymėjo teatro dekoracijomis ir Lietuvos gamtos bei senovės pastatų piešiniais. Paroda tęsis iki balandžio 7.

M u z i k a . — Ginos Čapkauskienės koncertai buvo sausio 27 — Montrealy (Longue-Pointe), vasario 1 — Miami, Fla . vasario 7 — St. Petersburge, Fla., vasaric 18 — London, Ont.
— Vytenio Vasyliūno vargonų koncertas vasario 10 įvyko Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Luebecke, Vokietijoje.
— Jeronimo Kačinsko vadovaujamas Bostono styginis kvintetas vasario 11 Kultūros židinyje New Yorke grojo A. Dvor-žako ir Jeronimo Kačinsko kūrinius.
— Albinas Prižgintas sausio 10 Ascen-sion bažnyčioje, New Yorke, atliko vargonų muzikos rečitalį.
— Birutės Smetonienės ir jos sūnų Antano ir Vytauto piano muzikos koncertas kovo 11 įvyko Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos auditorijoje Clevelande.

M i r t y s. — Vladas Vaičaitis, dailininkas (64 m. amžiaus) — sausio 25 Chicagoje; Matas Zujus (gimęs 1892.VIII 14), visuomenininkas, žurnalistas, laikraščio Garso redaktorius, — vasario 19 Wilkes-Barre, Pa.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai