Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KUN. N. PAKALNIS — JUBILIATAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tėv. L. Andriekus, O.F.M.   
Brooklyno Apreiškimo lietuvių parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnis šį pasavasarį susilaukė 50 metų kunigystės jubiliejaus. Tą įvykį jis buvo linkęs paminėti tyliai, bet parapija, kurioje dirba jau beveik 30 metų, žinoma, su tuo nesutiko. Įspūdingos pagerbtuvės dviem atvejais buvo suruoštos šį rudenį, dalyvaujant vietos vyskupui, apylinkės kunigams bei pasauliečiams. Taip pat ir spauda vienbalsiai pripažino jubiliato žymius nuopelnus Amerikos lietuvių kultūrai. O jisai, tų iškilmių supamas, galvojo apie gilesnį savo kunigystės jubiliejaus įprasminimą. Jubiliato dėmesį traukė "Aidai", kuriuos remia ir skaito nuo pat pasirodymo Amerikoje. Dabar, minėdamas kunigystės sukaktį, kun. Norbertas Pakalnis mūsų žurnalui paaukojo 500 dol., tapdamas šio numerio leidėju. Jubiliejaus proga čia malonu paliesti šio žymaus dvasininko bent pagrindinius veiklos bruožus.

Kun. Norberto Pakalnio gyvenimo kelias nusitiesia tarp mokslo ir pastoracijos. Gimęs 1888 m. spalio 29 d. rytinėje Augštaitijoje, mūsų jubiliatas anksti pajuto norą mokytis. Gimnazijos mokslą jis pradėjo Liepojoje, tęsė Rygoje, baigė Maskvoj. Tuomet jam atsivėrė durys į universitetus. Bet jauno abituriento sielą traukė pastoracinis darbas tarp savo krašto žmonių anuomet caro prispaustoje Lietuvoje. Jis stojo į Kauno kunigų seminariją ir, 1912 m. gegužės 27 d. buvo įšventintas kunigu. Į pastoracinę veiklą išėjo sąmoningu lietuviu, nepasidavęs anuomet svaiginančiai lenkystei. Visą gyvenimą jį lydėjo seminarijos rektoriaus Maironio patriotinė dvasia.

Bet tėvų krašte kun. N. Pakalniui neilgai teko veikti — vos trejus metus. Pabuvęs Anykščių ir Utenos parapijose vikaru bei kapelionu, 1915 m. jis pasuko į Ameriką, atsižadėjęs naujai gautos kapeliono vietos Panevėžio gimnazijoje. Išvykimą iš Lietuvos nulėmė pastoraciniai motyvai. Amerikoje anuomet organizavosi lietuvių parapijos, ir labai trūko savų dvasininkų. Kun. N. Pakalnis, gavęs kleb. N. Petkaus kvietimą atvykti į užmarį, pasiryžo keliauti bent laikinai. Pirmoji darbo vieta buvo Apreiškimo parapija Brooklyne. čia sustojus, pasirodė, kad Maino valstybėje yra keli šimtai lietuvių visiškai be savo kunigo. Tikėdamasis suorganizuoti lietuvių parapiją, kun. N. Pakalnis netrukus išvyko į tą nuošalų kampelį šiaurėje ir apsigyveno Lewis-tone. Bet vietos vyskupas parapijos organizavimui nebuvo palankus. Kun. N. Pakalniui teko išsikelti, paliekant dailiai pradėtą lietuvišką veiklą, šį kartą jis pasuko į Čikagą. Tai buvo 1917 m.

Apreiškimo parapijos pastatai. Iš kairės: mokykla, bažnyčia, klebonija.

Čikagoje kun. N. Pakalniui prasivėrė žymiai platesni akiračiai. Čia jis, veikdamas pastoracijoje šv. Kryžiaus, šv. Kazimiero ir Apvaizdos parapijose, dar surado laiko tęsti studijas. Loyolos universitete jis baigė sociologijos ir psichologijos mokslus bakalauro laipsniu, o Čikagos universitete — politinius mokslus magistro laipsniu. Studijuodamas labai aktyviai reiškėsi lietuvįgkąrne darbe, kurio, atsikuriant Lietuvai, buvo ypatingai daug. Įgytom universitete žiniom jis sumaniai naudojosi visuomeninėj veikloje.


Tačiau jam vis rodėsi, kad tas žinias geriausiai galės pritaikyti atsikuriančioje tėvynėje. Su ta mintimi, "Saulės" draugijos kviečiamas Utenos gimnazijos direktorium, kun. N. Pakalnis 1922 m. išvyko į Lietuvą. Dalykai klostėsi kitaip. Švietimo mi-nisteris gimnazijos direktorium iš karto nenorėjo tvirtinti—pasiūlė mokytojo vietą Kaune "Aušros" gimnazijoje. Tada kun. N. Pakalnis, skatinamas teol. - fil. fakulteto dekano kun. P. Bučio, išvyko į Oxfordo universitetą Anglijon studijuoti anglų kalbos bei literatūros ir ruoštis profesūrai Lietuvoje. Bet studijuodamas žadėtosios švietimo ministerijos stipendijos nesulaukė ir, pristigęs lėšų, po metų vėl sugrįžo į Ameriką. Nuo to laiko prasidėjo pastovus pastoracinis darbas tarp šio krašto lietuvių, kuris jį iškėlė į pirmaeilių visuomenės veikėjų viršūnes.

Po sugrįžimo į Ameriką visam laikui sustoja Brooklyne. Iš pradžios dirbo Apreiškimo parapijoje vikaru, vėliau administravo šv. Jurgio parapiją, ir pagaliau 1934 m. sugrįžo į Apreiškimo parapiją klebonu, kur tebesidarbuoja iki šiai dienai. Ši parapija yra didžiausia New Yorko apylinkėje, turi didelę mokyklą, salę ir iš klebono reikalauja ypatingo veiklumo. Būdamas čia jau beveik trisdešimt metų, kun. N. Pakalnis užteko jėgų ne tik parapiniams darbams, bet ir tiems žygiams, kurie neša toli už parapijos sienų. Į jo pastoracinį veiklos ratą įėjo, galima sakyti, visi su religija ir lietuvybe susiję darbai. Šio straipsnio rėmuose neįmanoma smulkiai išvardinti visų jo veiklos takų. Jis pakartotinai renkamas Lietuvių Kunigų Vienybės pirmininku, studentams šelpti "Motinėlės" draugijos valdybos nariu, Balfo vicepirmininku, Kat. Federacijos ir kat. studentų bei profesionalų sąjungos dvasios vadu ir t.t. Jis buvo vienas iš Amerikos Lietuvių Tarybos (Alto) organizatorių ir New Yorko apylinkės pirmininkas. Už nuopelnus lietuvybei jau 1937 m. apdovanojamas Gedimino ordinu.
žymūs jo nuopelnai ir spaudos srityje. 1933 m. kun. N. Pakalnį randame tarp savaitraščio "Amerikos" steigėjų. Be to, jis iki 1951 m. dirba jos leidėjų valdyboje, kelis sykius nešdamas net pirmininko atsakomybę. Tas laikraštis jam buvo labai arti širdies. Į jį rašydavo, talkindavo redakcijai. Bet kai pasikeitus aplinkybėms, pranciškonai pasiūlė "Ameriką" sujungti su "Darbininku", prie kurio jau buvo prisišliejusios "Lietuvių žinios" Pittsburghe, kun. N. Pakalnis tam sumanymui pirmasis pritarė, padėjo įkurti Brooklyne vienuolyną su spaustuve ir jį iki šiol nuoširdžiai remia.

Jo žvilgsnį ypatingai traukia kultūros žurnalas "Aidai". Būdamas gilaus išsilavinimo ir mėgdamas literatūrą, jis labai džiaugiasi lietuvių kūrybiniais laimėjimais tremtyje, kurie atsispindi "Aiduose". Kiekviena proga skatina jis ištverti žurnalo leidimo žygyje, ir sielojasi jo ateitimi. "Aidų" leidėjai, dėkodami Jubiliatui už daugel sykių jiems atvertą gerą širdį, linki Viešpaties globos jo tolimesnio veiklaus gyvenimo kely.
Tėv. L. Andriekus, O.F.M.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai