Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : Po 30 dol.: Dr. J. Starkus, Chicago, IL.

G a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i : Po 25 dol.: Monika P. Lember-tienė, Santa Monica, CA; Emilija Meškauskienė, Chicago, IL; kun. Vytas Memenąs, Joliet, IL; Petras Mikšys, VVorcester, MA; Alf. Vėlavičius, VVarren, MI; Jonas Duncia, Southfield, MI; Juozas Sabaliauskas, Blairstovvn, NJ; dr. J. Vydas, Kennebunkport, ME.
R ė m ė j a i : Petras Aleškaitis, San Diego, CA; Alg. Gustaitis, Los Angeles, CA; J. Kuprionis, Van Nuys, CA; Stepas Blynas, Bridgeport, CT; Vac. Kuzmickis, Waterbury, CT; Stasė Leikuvienė, W. Haven, CT; Myk. Židonis, New Haven, CT; kun. Juozas Tautkus, Putnam; CT; Kazys Gimžauskas, Kazys Palčiauskas, Vacys Urbonas, St. Petersburg Beach, FL;
Kazys Brazauskas, Lighthouse Point, FL; Ant. Jucėnas, Juno Beach, FL; Alf. Kindurys, Gulfport, FL.; Ant. Ramanauskas, Daytona Beach, FL; Andrius Skučias, Lake VVorth, FL; Jonas Gliosas, kun. Alf. Grauslys, Petras Gruodis, Vytautas Jučas, Ant. Kareiva, kun. Myk. Kirkilas, Irmina Lesevičiūtė, Matilda Mėlienė, Ona Mironaitė, M.D., Anelė Prunskytė, Jonas Spurgis, Ad. V. Šidlauskas, Kaz. Skaisgirys, Magdalena B. Stankūnienė, Stasys Stravinskis, Stasė Vaišvilienė, Milda Varekojienė, kun. J. Velutis, Ad. Viliušis, V. Žemaitis, Chicago, IL; P. Laniauskas, Ant. Zailskis, Cicero, IL; St. Daržinskis, Dovvners Grove, IL; Al. Tamašauskas, VVaukegan; IL; Jonas Mikeliūnas, E. Chicago, IN; Jonas Baškys, VVorcester, MA; Julius Jakulis, Avon, MA; Sr. M. Annunciata Mažeika, Brockton, MA; Cezaris Surdokas, Baltimore MD; Vyt. Alantas, Redford, MI; Aug. Dambra, Saginavv, MI; K. Daugvydas, J. Rugienius, Detroit, MI; Jonas Paovys, Grand Rapids, MI; Kazys Razauskas, Dearbom, MI; P. Juška, Hohokus, NJ; Ona A. Dorn, Corning, NY; Alf. L. Dargis, Rochester, NY; Renata Alinskienė, Ridgevvood, NY; Ig. Kazlauskas, P. Povilaitis, Great Neck, NY; Em. Vaišnoraitė, Richmond Hill, NY; J. Žaliaduonis, New York City; Marija Titienė, Cleveland, OH; Vac. Ročiūnas, Inde-pendence, OH; kun. K. Sakalauskas, Phila, PA; Vikt. Šilėnas, Erie, PA; Jonas Stelmokas, Lansdowe, PA; dr. Gina Skučienė, Hampton, VA; P. Dalinda, Ona Girdauskienė, Ant. Gurevičius, V. Naruševičius, I. C. Seserys, VI. Žemaitis, Toronto, Ont; P. Adamonis, Č. Rugys, Montreal, Que.; St. Bakšys, Hamilton, Ont.; Izd. Mališka, St. Laurent, Que.; B. Stonkus, Delhi, Ont.; kun. J. Dėdinas, Huettenfeld, W. Germany; Irene Joerg, Venus in Tirol, Austria; J. Juška, Altona, Vic; P.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai