Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. V. Mar. — Komunizmo kova su religija Lietuvoje ....................................... 137
B. Rutkūnas — Vaisiai, Liejas saulė, Gėlių taika, Nostalgija,žalia (eil.) ......... 145
K.  Mockus — Augštesnioji mokykla JAV  .......................................................... 146
Č.  Obcarskas — Nakties pakrantėj, Sniegas (eil.)  ............................................. 151
J. Tininis — Mumija  ................................................................................................. 152
A.    Baltaragis — Numaironintas Maironis  ......................................................... 157

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
L. A. — Literatūrinių premijų metai  ..................................................................... 170
B.    Ciplijauskaitė — šiandieninėje ispanų prozoje .......................................... 171

KNYGOS IR ŽURNALAI
D. S. - S — Be gimto medžio (Vladas šlaitas) ....................................................... 137
Pr. Naujokaitis — Veidu prie žemės (K. Grigaitytės beletristikos knyga) ..... 174
J.   Puzinas — Vertingas leidinys apie gen. Vladą Nagių-Nagevičių .............. 174
A. G. Giedraitis — Pasisakymai apie elementorių  ............................................. 175

MOKSLAS
Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuvių Katalikų Mokslo Aka-
demija Lietuvoje ir išeivijoje ................................................................................... 176


MENAS
S. Goštautas — Viktoras Petravičius ...................................................................... 177
J. Žilevičius — Muzikos pedagogas Juozas Bertulis  .......................................... 178
P. B. — Bostono spauda apie Iz. Vasiliūno smuiko koncertą  .......................... 179

RELIGINIS GYVENIMAS
P. Varnaitis — Kai kurios pastabos ryšium su Vatikano
antruoju Bažnyčios susirinkimu  ........................................................................... 179

Vysk. V. Brizgys — Lietuviam reikšminga proga ............................................... 182

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Tininis — Saulėčiausio krašto lietuviai metraštyje ......................................... 182
Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas  ............................................ 183
500 dol. už kemedijinio žanro veikalą ................................................................... 183
Skaitytojai rašo ..........................................................................................................  183
Įvykiai .......................................................................................................................... 184


ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Kristus (Maspeto liet. bažnyčios altoriaus
detalė) V. Maželio nuotr.        viršelių    1 p.
Pranciškonų koplyčios Brooklyne didysis altorius (V. Maželio
nuotr.)             139
V.  Ignas — Jieškojimas         144
V. Balukienė — Laimutė            149
V.   Petravičius — Audra virš okeano,   Lotosas,  Alpėse    154
155, 156
Pr. Lapė —  Maironis            161
A. Galdikas — Pavasaris            164
Dr. Jono Griniaus, Kotrynos Grigaitytės, Vacio Kavaliūno nuo-
traukos            170
Juozo Bertulio nuotrauka            178
Pop. Jono XXIII nuotrauka        181

APRIL, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional  mailing  offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai