Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ METAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
šie keli paskutiniai metai liks garsūs gausiomis literatūrinėmis premijomis, čia sustosime tik prie pačių vėliausiųjų — Lietuvių Rašytojų Draugijos (500 dol.), "Draugo" (1,000 dol.) ir Maironio metų (1,000 dol.) premijų.

LRD 1962 m. premiją laimėjo dr. Jonas Grinius už dramą "Gulbės giesmė". Premijos įteikimo iškilmės buvo Los Angeles mieste šiemet vasario 10 d. (mecenatai — kun. J. Kučingis, B. Bugdinas, K. Gailiūnas, J. Ramanauskas, B. Strazdienė, aukoję po 100 dol.). "Draugo" premija paskirta Vaciui Kavaliūnui už romaną "Kalnų giesmė".

Mecenatas — J. Tumosa. Maironio metų poezijos premija suteikta Kotrynai Grigaitytei -Graudienei už eilių rinkinį "Rudens sapnai". Visi premijuotieji, išskyrus gal Vincą Kavaliūną, skaitančiai visuomenei gerai pažįstami. Ir V. Kavaliūnas jau yra reiškęsis mūsų spaudoje, bet su didesniu literatūriniu veikalu lig šiol nepasirodęs. "Kalnų giesmė" yra pirmas jo žymesnis kūrinys.

Visos trys premijos įteiktos iškilmingai, jungiant jas su meninėmis programomis. Graži literatūrinė šventė buvo Čikagoje kovo 24 d., kur sykiu duotos net 2 premijos—"Draugo" ir Maironio metų. Publikos nuotaika buvo šventiška, programa įdomi ir rimta. Premijų įteikimui vadovavo kun. V. Bagdanavičius, MIC, supažindindamas publiką su laureatais bei mecenatais. Jam teko pareiga suglaustai apibūdinti ir premijuotuosius raštus. Trumpą žodį tarė laureatai — Kotryna Grigaitytė bei Vacys Kavaliūnas ir mecenatai — dr. K. Alminas bei J. Tumosa. Meninę programą atliko sol. Lilija šukytė ir akt. Zita Kevalaitytė-Visoc-kienė.

Aktorė su giliu įsigyvenimu pateikė ilgą ištrauką iš Maironio poemos "Raseinių Magdė" ir padeklamavo kelis eilėraščius iš premijuoto rinkinio "Rudens sapnai". Solistė, Čikagoje pasirodanti pirmą kartą, stebino publiką gražiu balsu, meniška kūrinių interpretacija, tinkamu laikymusi. Ji dainavo lietuvių kompozitorių (Gailevičiaus, Banaičio, Talat-Kelpšos) ir kitataučių (Puccinio, Ca-talanio) dainas bei arijas. Jai akom-ponavo VI. Jakubenas. Lilija šukytė yra jauna kylanti solistė. Klausytojus ji labai maloniai nuteikė savo talentu. Iškilmė pasibaigė vaišėmis Jaunimo Centre.

Ši literatūrinė šventė jau yra dvyliktoji Čikagoje. Dvyliktą kartą teikiama 1000 dol. "Draugo" premija už romaną. Tai reikšmingas užsimojimas, skatinąs pamąstyti apie dienraščio leidėjų bei talkininkų pagarbą literatūrai, apie pastangas, telkiant mecenatus, organizuojant vertinimo komisijas bei įteikimo iškilmes. Tai nelengvi uždaviniai, reikalingi visos lietuvių visuomenės nuoširdaus dėkingumo, šiemet jis turėtų būti dar gilesnis, kai įteiktos net dvi po 1,000 dol. premijos. Iki šiol duodant tokią didelę premiją tik už romaną, kai kam atrodė, jog nustelbiami kiti literatūriniai žanrai,   ypač poezija, kuriai šiuo metu pritrūko skaitytojų. Dabar jau taip nebeatrodys. Malonu tai, kad tūkstantinė premija už poeziją bus pastovi. Jau paskelbtas sekantis jos mecenatas — J. Evans, ( "Draugo" premijos mecenatas bus dr. A. Razma).

Toks poezijos iškėlimas gal ją dar išgelbės iš apverktinos padėties, šiuo metu juk ne tik visuomenė, bet ir kai kurie laikraščiai ją yra gerokai paniekinę. Poezijos knygą išleisti tapo beveik nebeįmanoma dėl skaitytojų trūkumo. Yra gi laikraščių, kurie kokį atsitiktinį eilėraštį beat-spausdina tik Kalėdų ir Velykų progomis. Nuolatinė 1,000 dol. premija už poeziją bus dabar tikras Apvaizdos pirštas.
L. A.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai