Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASISAKYMAI APIE ELEMENTORIŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. G. Giedraitis   
Gal ir smagu tokiam žmogui, kuris puikiai apie save galvoja. Eina toks per pasaulį galvą užlaužęs, plačiai pasišvytuodamas, į viską ir visus iš augšto žiūrėdamas. Kas jam šitie ir anie!
Tokia mintis pasisiūlė man, paskaičius Igno Malėno atsakymą j mano pastabas dėl jo elementoriaus E.

Ko gi dabar prabilo elementoriaus autorius? Atrodo, lyg būtų išėjės apšaukti mane neišmanančiu. Pa-posmikavęs apie tai, koks turėtų būti objektyvus recenzentas, o aš toks nesąs, Ignas Malėnas rašo (Aidai, Nr. 9, 1962): "žinoma, čia gali būti kaltas ir recenzento neišmanymas, ar stačiai neapdairumas, kas kartais pasitaiko, kai recenzuoja ma ne savo specialybės knyga. Toks įspūdis  man  peršasi  paskaičius  A. G. Giedraičio manojo Ė vertinimą".

Ar yra pasaulyje žmogus, kuris viską išmanytų nors ir savo mokslo srityje? Turbūt, nė pats Ignas Malėnas toks nesijaučia, o juo labau toks nėra, nes būtų parašęs geresnį elementorių. O tas neišmanymas į kultūringo pasikalbėjimo gaidą tik jau nesiderina. Deja, tam, kas tokiais žodžiais bet kur mėtosi, taip pat yra atitinkamas pavadinimas.

Elementoriaus autorius dar šitaip iš savo augštybes man smogia: "Ar recenzentas suvokia, kad skaitymo pagrindas yra dviraidis skiemuo?" Pamanykite, kokia gudrybė!. ..
Anose savo pastabose apie Igno Malėno elementorių £ (Ajdai, Nr. 6, 1962) esu pat pradžioje pasisakęs: "Iki šiol apie jį (elementorių Ė) jau buvo spaudoje kelios mintys. Norėčiau  ir aš ką pridėti.  Tiktai man terūpės daugiau kalba, prasmė, estetika". Taigi iš anksto pasisakiau, kad išsamios recenzijos nerašysiu. Ignui Malėnui pritiko j tai atsižvelgti. O jeigu jis nori kitokios (ir kietesnės) recenzijos, tai gali pasiskaityti mokyt. J. Kreivėno "Naujienose" (Nr. 628, 1962, Antroji dalis).

Daugiau Ignas Malėnas dar gina aiškiai svetimą žodį rėdė teisindamasis: ". . . mes su juo jau apsipratę. . .". O kas tie "mes" ? Aš su tuo žodžiu nesu apsipratęs, daugelis kitų — taip pat ne. Juo labiau vengtinas toks žodis elementoriuje, nes vaikai ir kitur prisirankioja nereikalingų svetimybių.

Mano pavartoto žodžio bėdinai Ignas Malėnas galėtų pažiūrėti J. Balčikonio redaguotame "Lietuvių kalbos žodyne" (T. L, psl. 579, 1941), M. Niedremanno "Lietuvių rašomosios kalbos žodyne" (I t., 77 psl., 1932), A. Kalniaus, Z. Kuzmickio ir J. Talmanto "Lietuvių kalbos rašybos vadovėlyje" (69 psl., 1938) ir "Lietuvių kalbos rašybos žodyne" (169 psl., 1948), tai geriau žinotų, kuo tas žodis padiegtas.

Ignas Malėnas, paakinęs mane už tą bėdinai, pagaliau šiūstelėjo: "Visa kita imtina pagal skonį". Kaip čia suprasti? Kas kam imtina? žiūrint Igno Malėno užsipuolimo dvasios, reiktų suprasti, kad mano kas imta (ne imtina) iš jo elementoriaus pagal savo skonį. Vadinas, visos anos mano pastabos — mano skonio dalykas, tarytum nebūtų ten nieko, kuo elementoraus autoriui pritiktų pasinaudoti. Ką gi, toks Igno Malėno supratimas tesie jo skonio dalykas. Tiktai ką iš to laimės lietuvių mokykla?
A. G. Giedraitis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai